Ledpunktion

Efter ledpunktionen

Insticksstället täcks med plåster eller sterilt förband. Vid läckage från punktionsplatsen kan förbandet kompletteras med elastisk binda med lätt kompression. Förvissa dig om att patienten mår bra efter ingreppet.

Patienten informeras om eventuell ledvila, se texten Inför ledpunktionen, och att undvika att ha vatten på punktionsplatsen under de närmaste timmarna. Förbandet ska sitta på i minst 24 timmar och inte smutsas ned. Informera om vikten av att snabbt ta förnyad kontakt vid misstanke på infektion och vart patienten då ska vända sig.

Använt material

Beakta risken för stick- och skärskador och blodburen smitta.

I den mån material för flergångsbruk används regörs dessa i diskdesinfektor.

Engångsmaterial som är skärande och stickande placeras i behållare för stickande, skärande och smittförande avfall.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan