Ledpunktion

Efter ledpunktionen

Insticksstället täcks med plåster eller sterilt förband. Vid läckage från punktionsplatsen kan förbandet kompletteras med elastisk binda med lätt kompression. Förvissa dig om att patienten mår bra efter ingreppet.

Informera patienten om:

  • Eventuell ledvila, se texten Inför ledpunktionen.
  • Att undvika att ha vatten på punktionsplatsen under det första dygnet.
  • Att förbandet ska sitta på i minst 24 timmar och inte smutsas ned.
  • Att snabbt ta förnyad kontakt vid misstanke om infektion och vart patienten ska vända sig.

Informationen ges med fördel både muntligt och skriftligt.

Använt material

Beakta risken för stick- och skärskador och blodburen smitta.

Används material för flergångsbruk rengörs dessa i diskdesinfektor.

Engångsmaterial som är skärande och stickande placeras i behållare för stickande, skärande och smittförande avfall.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan