Lumbalpunktion

Efter lumbalpunktion

  • Tryck med en kompress över punktionsstället efter ingreppet och sätt på förband eller plåster.
  • Läkare ordinerar om och hur länge patienten ska ligga i planläge efter undersökningen.
  • Förvissa dig om att patienten mår bra och observera punktionsstället efter avslutad undersökning.
  • Datum för punktionen samt eventuella avvikelser ska dokumenteras i patientens journal.

Postpunktionella komplikationer

Faktorer som kan öka risken för komplikationer hos patienter vid lumbalpunktion inkluderar: att vara yngre, tidigare huvudvärksproblematik och att känna oro inför själva undersökningen och dess komplikationer.

Därför är det viktigt att ge patienten tillräcklig information om både fördelarna och riskerna med lumbalpunktionen och att patienten får sina frågor besvarade innan undersökningen. Ett gott omhändertagande av patienten kan kompensera för andra riskfaktorer som är kopplade till själva proceduren.

De vanligaste problemen efter lumbalpunktion är lokal ryggsmärta efter provtagningen och så kallad postpunktionell huvudvärk.

Ryggsmärta

Lokal ryggsmärta efter provtagningen undviks genom en atraumatisk teknik. Om man upplever svårigheter att hitta rätt vid lumbalpunktionen bör man, förutsatt att patientens tillstånd tillåter det, inte försöka för länge. Det kan vara bättre att avbryta och istället boka in patienten för ett nytt försök vid senare tillfälle, kanske med en mer erfaren kollega tillgänglig.

Huvudvärk

Ungefär 5-10 % av patienterna upplever huvudvärk som vanligen kommer inom ett par dagar efter undersökningen. Den är ofta mild eller måttlig men kan vara svår.

Ge råd till patienten att huvudvärken minskar om man lägger sig ned, liksom av dryck (gärna koffein). Lättare analgetika som paracetamol eller NSAID kan användas. Risken för huvudvärk minskar avsevärt om man använder en så kallad atraumatisk (pencil-point) punktionsnål. Dessa upplevs dock av många användare som lite krångligare och det krävs att punktören är tränad på dem.

Inför hemgång

Förvissa dig om att patienten vet vem som kan kontaktas om det uppstår besvär efter hemgång. Informera också patienten om vilka symtom hen ska vara uppmärksam på och hur de ska hanteras.

Använt material

 

Omhändertagande av använt material sker enligt lokala anvisningar.

Punktionskanyl och annat engångsmaterial som är skärande och stickande placeras i punktionssäker behållare märkt med texten Smittförande avfall/skärande/stickande.

Här finns regionala tillägg

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan