Lumbalpunktion

Tillvägagångssätt

Lumbalpunktion ordineras och utförs av läkare. Tillvägagångssätten kan skilja sig något åt beroende på punktionens syfte. Hänsyn tas till lokala rutiner.

Vid lumbalpunktion tillämpas aseptisk teknik och läkaren som utför punktionen använder sterila handskar. Användning av munskydd rekommenderas som ytterligare preventiv åtgärd för att minimera infektionsrisken. Om punktionen görs för infektionsdiagnostik är det extra viktigt med optimal sterilitet. Infektion är en ovanlig komplikation efter lumbalpunktion.

Vid punktionen kan stickblödning tillföra blodceller framför allt i det första röret. Det första röret kan då kasseras. Byt sedan till rent rör för fortsatt tappning av likvor. 

Informera patienten om att sitta respektive ligga still under punktionen och skjuta rygg så mycket som det går. Informera dessutom hela tiden lugnt om vad du gör, i syfte att avdramatisera undersökningen och förmedla trygghet till patienten.

Lumbalpunktion i liggande ställning

Gör så här:

 1. Duka upp allt material innan lumbalpunktionen påbörjas.
 2. Desinfektera händerna.
 3. Palpera fram överkanten av crista iliaca (höftbenskammen) med ena handen och de lumbala spinalutskotten med den andra handens fingrar. Kota L4 ligger i nivå med överkanten av crista iliaca. Markera ut planerat stickområde i interstitiet mellan L3 och L4 alternativt L4 och L5 genom att trycka hårt med spetsen på en penna (utan spetsen framme) eller med en nagel.
 4. Desinfektera huden rikligt med klorhexidinsprit. Låt lufttorka. Ta på handskar. Om sterila handskar används från början är det viktigt att de behålls sterila under detta och följande moment.
 5. Om lokalbedövning ska ges, använd läkemedel utan adrenalin med en tunn kanyl, cirka 25 mm lång. Enklast är att sticka hela vägen i planerad punktionsriktning (eventuellt motstånd märks redan då och riktningen kan ändras), för att injicera bedövningen på vägen ut. Total mängd bedövningsmedel är cirka 1-5 mL (10 mg/mL) till en vuxen patient. Vid lumbalpunktion på barn eller orolig patient kan man avstå från lokalbedövning eftersom det då endast blir ett stick.
 6. Det tar några minuter för bedövningen att verka.
 7. Ta på sterila handskar om detta inte gjorts tidigare.
 8. Tvätta igen med klorhexidinsprit. Torka bort överflödigt desinfektionsmedel före insticket.
 9. Använd en lumbalpunktionsnål 0,7-0,9 mm i diameter (70-90 mm lång). Använd den grövre nålen vid stark misstanke om bakteriell meningit. Se till att nålens "öga" är riktat utmed patientens flank. Håll nålen med båda händerna mellan tummar och pekfingrar. Punktera försiktigt men bestämt och stick in nålen i riktning mot naveln, cirka 4-6 cm på vuxna. Ibland kan man känna "loss of resistance" vid penetration av ligamentum flavum. Dra ut mandrängen och efter några sekunder börjar likvor droppa. Om det inte kommer likvor, sätt tillbaka mandrängen och fortsätt några millimeter till, ta sedan åter ur mandrängen. Vid eventuellt hinder vid insticket, backa nålen så att endast spetsen är kvar under huden och rikta därefter om nålen.
 10. Observera om patienten visar tecken på oro eller smärta. Upplever patienten smärta i ena benet räcker det oftast med att avvakta då smärtan brukar klinga av. Man har nuddat en cauda equina-tråd, men inte stuckit in i den. Skulle smärtan kvarstå måste nålen dras ut.
 11. Om trycket ska mätas, kopplas ett stigrör omgående till punktionsnålen när första likvordroppen visar sig. Tryckmätning ska göras före provtagning. Nollnivån på stigröret hålls vid insticksstället (med patientens huvud i samma nivå). Det tar en till några minuter innan trycket stabiliserats. Normalt tryck är cirka 6-20 cm H2O.
 12. Låt likvor droppa ner i rör, vilka efter behov kan vara numrerade utifrån den ordning de tagits. Det sista röret ska skickas för cellanalys (klinisk kemi) för att minimera risken för att blodceller från en eventuell stickblödning tillförts. Om det rinner sakta kan patienten dra in hakan ytterligare mot bröstet alternativt krysta försiktigt. Man kan även snurra lite på punktionsnålen. Flödet blir ofta bättre om man låter stigröret sitta kvar och tappar via det.
 13. När provtagningen är klar dras nålen rakt ut. Tryck med en kompress över punktionsstället för att stoppa eventuell hudblödning och sätt på förband eller plåster.

Lumbalpunktion i sittande ställning

 1. Duka upp allt material innan lumbalpunktionen påbörjas.
 2. Desinfektera händerna.
 3. Palpera fram överkanten av crista iliaca (höftbenskammen) med båda händerna och de lumbala spinalutskotten med tummarna. Kotan L4 ligger i nivå med överkanten av crista iliaca. Markera ut planerat stickområde i interstitiet mellan L3 och L4 alternativt L4 och L5 genom att trycka hårt med spetsen på en penna (utan spetsen framme) eller med en nagel.
 4. Desinfektera huden rikligt med klorhexidinsprit. Låt lufttorka. Ta på handskar. Om sterila handskar används är det viktigt att de behålls sterila under detta och följande moment.
 5. Om lokalbedövning ska ges, använd läkemedel utan adrenalin med en tunn kanyl, cirka 25 mm lång. Enklast är att sticka hela vägen i planerad punktionsriktning (eventuellt motstånd märks redan då och riktiningen kan ändras), för att injicera bedövningen på vägen ut. Total mängd av bedövningsmedel är cirka 1-5 mL (10 mg/mL) till en vuxen patient. Vid lumbalpunktion på barn eller orolig patient kan man avstå från lokalbedövning eftersom det då endast blir ett stick.
 6. Det tar några minuter för bedövningen att verka.
 7. Ta på sterila handskar om detta inte gjorts tidigare.
 8. Tvätta igen med klorhexidinsprit. Torka bort överflödigt desinfektionsmedel före insticket.
 9. Använd en lumbalpunktionsnål 0,7-0,9 mm i diameter (70-90 mm lång). Använd den grövre nålen vid stark misstanke om bakteriell meningit. Se till att nålens "öga" är riktat utmed patientens flank. Håll nålen med båda händerna mellan tummar och pekfingrar. Punktera försiktigt men bestämt och stick in nålen i riktning mot naveln, cirka 4-6 cm på vuxna. Ibland kan man känna "loss of resistance" vid penetration av ligamentum flavum. Dra ut mandrängen och efter några sekunder börjar likvor droppa. Om det inte kommer likvor, sätt tillbaka mandrängen och fortsätt några millimeter till. Ta sedan åter ur mandrängen. Vid eventuellt hinder vid insticket, backa nålen så att endast spetsen är kvar under huden och rikta därefter om nålen.
 10. Observera om patienten visar tecken på oro eller smärta. Upplever patienten smärta i ena benet räcker det oftast med att avvakta då smärtan brukar klinga av. En cauda equina-tråd har nuddats men inte stuckits i. Skulle smärtan kvarstå måste nålen dras ut.
 11. Låt likvor droppa ner i rör, vilka efter behov kan vara numrerade utifrån den ordning de tagits. Det sista röret ska skickas för cellanalys (klinisk kemi) för att minimera risken för att blodceller från en eventuell stickblödning tillförts. Om det rinner sakta kan patienten dra in hakan ytterligare mot bröstet alternativt krysta försiktigt. Man kan även snurra lite på punktionsnålen. Flödet blir ofta bättre om man ansluter ett stigrör och tappar via det.
 12. När provtagningen är klar dras nålen rakt ut. Tryck med en kompress över punktionsstället för att stoppa eventuell hudblödning och sätt på förband eller plåster.

Här kan du titta på en film som visar tillvägagångssättet vid lumbalpunktion i sittande ställning.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan