Bedömning enligt ABCDE

Bedömning enligt ABCDE - Översikt

Översikt

Ett strukturerat omhändertagande av en patient enligt ABCDE syftar primärt till att identifiera och behandla livshotande tillstånd i rätt ordning. Bokstäverna bygger på de engelska orden; Airway, Breathing, Circulation, Disability och Exposure.

  • A (eng; airway), fri luftväg (vid trauma även stabilisering av nacke)
  • B (eng; breathing),  andning
  • C (eng; circulation),  blodcirkulation
  • D (eng; disability),  bedömning av neurologi
  • E (eng;exposure),  exponering

Varje bokstav representerar vitala funktioner där livshotande problem eftersöks och behandlas. Statusfynd som upptäcks vid undersökning av patienten dokumenteras och vitalparametrar som andningsfrekvens, puls och blodtryck mäts. Man får under inga omständigheter gå vidare till nästa bokstav innan man konstaterat att patienten antingen har goda vitala funktioner under den bokstaven eller att man har åtgärdat/satt in en åtgärd för att förbättra den.

Arbetssättet kan användas till att dels prioritera tillstånd hos enskild patient men även till att prioritera tillstånd bland flera patienter. Bedömning enligt ABCDE kan stundtals behöva utföras snabbt beroende på situation och patientens tillstånd. Utvärdering (re-evaluering) ska ske kontinuerligt, om patienten inte förbättras av vidtagna åtgärder eller om patientens tillstånd försämras.

Säkerhet

  • Tänk på din egen säkerhet före du ingriper. Om det går, flytta den sjuke/drabbade till säker plats.

Om personen befinner sig utanför sjukhus eller annan vårdenhet, bedöm alltid säkerheten initialt:

  • Finns det en hotbild?
  • Befinner sig personen på en olämplig eller farlig plats där det till exempel finns risk för brand, ras eller explosion? Nära vatten eller trafikerad vägbana?
  • Finns skärande eller stickande föremål som kan orsaka större skada? Gasflaskor som kan explodera?

Inom ambulanssjukvården/prehospitalt används ofta begreppet L-ABCDE i omhändertagandet, där L står för livsfarligt läge.

Till toppen av sidan