Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Bedömning enligt ABCDE

Bedömning enligt ABCDE - Översikt

Översikt

Ett strukturerat omhändertagande av en patient enligt ABCDE syftar primärt till att identifiera och behandla livshotande tillstånd i rätt ordning. Bokstäverna bygger på de engelska orden; Airway, Breathing, Circulation, Disability och Exposure.

  • A (eng; airway), fri luftväg (vid trauma även stabilisering av nacke)
  • B (eng; breathing),  andning
  • C (eng; circulation),  blodcirkulation
  • D (eng; disability),  bedömning av neurologi
  • E (eng; exposure),  exponering

Varje bokstav representerar vitala funktioner där livshotande problem eftersöks och behandlas. Statusfynd som upptäcks vid undersökning av patienten dokumenteras och vitalparametrar som andningsfrekvens, puls och blodtryck mäts. Man får under inga omständigheter gå vidare till nästa bokstav innan man konstaterat att patienten antingen har goda vitala funktioner under den bokstaven eller att man har åtgärdat eller satt in en åtgärd för att förbättra den.

Arbetssättet kan användas till att dels prioritera tillstånd hos enskild patient, men även till att prioritera tillstånd bland flera patienter. Bedömning enligt ABCDE kan stundtals behöva utföras snabbt beroende på situation och patientens tillstånd. Utvärdering (re-evaluering) ska ske kontinuerligt, om patienten inte förbättras av vidtagna åtgärder eller om patientens tillstånd försämras.

Det finns flera varianter av ABCDE. I den prehospitala miljön används till exempel S-XABCDE där de tillkomna bokstäverna S står för säkerhet och X för katastrofblödning och/eller hjärtstopp för att tydliggöra speciella förutsättningar. Grunden för all ABCDE är att behandla livshotande tillstånd i rätt ordning.

Säkerhet

Bedöm alltid säkerheten initialt om personen befinner sig utanför sjukhus eller annan vårdenhet. Överblicka situationen i sin helhet och tänk på din egen säkerhet före du ingriper. Använd tillgänglig och anpassad skyddsutrustning för den verksamhet du arbetar i. 

Ta hänsyn till följande:

  • Finns det en hotbild?
  • Befinner sig personen på en olämplig eller farlig plats där det till exempel finns risk för brand, ras eller explosion? Nära vatten eller trafikerad vägbana?
  • Finns skärande eller stickande föremål som kan orsaka större skada? Gasflaskor som kan explodera?

Om det går, flytta den sjuke eller skadade till en säker plats.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan