En fungerande blodcirkulation behövs för att försörja kroppens alla vävnader med syre och näring samt för att transportera bort skadliga metaboliter och koldioxid.

Det är viktigt att hitta tidiga tecken på cirkulationssvikt, annars kan det leda till allvarliga konsekvenser för patienten.

Tidiga tecken på cirkulationssvikt är

 • stigande andningsfrekvens
 • stigande tunn puls
 • oro och/eller sänkt vakenhet
 • perifer kyla.

När cirkulationssvikten leder till otillräcklig syreförsörjning i vävnaderna kallas tillståndet chock. Tecken på chock kan bland annat vara att patienten blir kallsvettig och blek samt har sänkt vakenhetsgrad. Chock kan orsakas av exempelvis blödning, sepsis, hjärtinfarkt samt allvarliga skador på ryggmärgen.

Undersökning av cirkulationen

Perifer cirkulation

Notera om patientens hud är varm eller kall, om den är torr, svettig eller kallsvettig. Kalla, bleka eller blåmarmorerade händer och fötter tyder på att de perifera kärlen är sammandragna och att blodcirkulationen kan vara påverkad. Huden är ofta kallsvettig. Undersökning av den kapillära återfyllnaden ger kompletterande information:

 • Tryck cirka 5 sekunder på huden på en av patientens nagelbäddar.
 • Släpp taget och räkna hur många sekunder det tar innan nagelbädden är rosa igen.
 • En återfyllnad på 3 sekunder eller mer tyder på dåligt blodflöde i kapillärerna.
 • Titta efter cyanos på läppar och nagelbäddar samt i munnen om huden är svår att bedöma.
 • Mät även kroppstemperaturen.

Puls

Genom att bedöma patientens puls får du information om hjärtfrekvens, rytm och om pulsen är tunn eller fyllig samt en grov uppskattning av blodtrycket.

Är pulsen

 • snabb eller långsam?
 • regelbunden eller oregelbunden?
 • välfylld eller tunn?

En snabb puls kan vara kroppens kompensationsmekanism för minskad hjärtminutvolym orsakad av till exempel hypovolemi, hjärtsvikt och sepsis. En långsam hjärtfrekvens är inte nödvändigtvis ett tecken på god cirkulation utan kan bero på hjärtrytmstörning eller läkemedelspåverkan.

En fyllig puls vid handleden (a.radialis) är vanligen ett tecken på tillräcklig blodcirkulation, åtminstone för tillfället. Tänk på att situationen kan ändra sig snabbt. När blodtrycket sjunker blir det allt svårare att känna pulsar i handleden (a radialis), därefter i ljumsken (a.femoralis) och när pulsen inte går att palpera på halsen (a.carotis) är blodtrycket troligen mycket lågt.

Blodtryck

Mät helst blodtrycket manuellt. Om det är svårt att höra blodtrycket kan det vara tecken på att det är lågt. Du kan mäta det systoliska blodtrycket genom att känna efter pulsen vid handleden (a.radialis)  medan du sakta släpper trycket i manschetten.

Omedelbara åtgärder vid cirkulationssvikt

En allvarlig cirkulationssvikt måste behandlas först innan utredningen av orsaken fortsätter:

 • Höj patientens fotända  (Trendelenburg-läge).
 • Ge intravenös vätska, till exempel Ringer-Acetat. Börja med att ge cirka 500 mL under 5-10 minuter som bolusdos och utvärdera effekten.
 • Ge 10-15 liter syrgas på reservoarmask.

Därefter är målet att hitta och behandla den bakomliggande orsaken till cirkulationssvikten. Som till exempel stoppa en pågående blödning eller behandla infektionen vid septiska tillstånd.

Om cirkulationen inte förbättras av given vätska kan patienten behöva intensivvård.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan