Ansvar

Vårdpersonalen ansvarar för att sängen och rätt utrustning används i enlighet med tillverkarens bruksanvisning. Vårdpersonalen har också ansvar för att inhämta kunskap om hur utrustningen fungerar för att minimera att patienten kan skadas.

Tillverkaren ansvarar för att vårdbädden fungerar som den är avsedd att fungera. Tillverkaren anger också vilken utrustning som kan användas, exempelvis sänggrindar, fotstöd och extra avlastningshylla för sängkläder. Det är också tillverkarens ansvar att tydligt ange vilken utrustning som inte får användas eller bör undvikas för att sängen ska fungera på ett säkert sätt. Tillverkaren bör tillhandahålla utbildning av utrustningen för att minimera risken för felanvändning.

Eftersom vårdsängen är en medicinteknisk produkt finns olika standards och krav som måste tillgodoses både avseende inköp och handhavande. Lagen om offentlig upphandling reglerar vilka produkter som köps in till vårdinrättningen.

Dokumentation

Journalen ska innehålla uppgifter som behövs för god och säker vård enligt patientdatalagen 2008:355. Läs mer i Vårdhandbokens texter om dokumentation.

Beslut om sänggrindar tas av legitimerad personal med omvårdnadsansvar, som också är ansvarig för uppföljningen samt för dokumentation av underlag och beslut. Inom vissa verksamheter tas beslut av enhetschef i samråd med legitimerad personal. Läs mer på sidan om sänggrindar.

De ställningstaganden som görs för patientens möjlighet att få sömn, vila och rekreation liksom åtgärder baserade på klinisk bedömning ska dokumenteras. Användning av riskbedömningsinstrument, till exempel för att identifiera ökad risk för trycksår kan ge information om olika åtgärder som behöver vidtas och ska dokumenteras i patientens journal.

Till toppen av sidan