Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Säng och sängutrustning i vård och omsorg

Säng och sängutrustning i vård och omsorg - Översikt

Vårdbädden används för sömn, vila, rekreation, vård och behandling. Det är viktigt för omvårdnaden att sängutrustningen anpassas till den enskilda individens personliga och medicinska behov. Sängens utformning i slutenvård kan skilja sig mot de sängar som finns i särskilt boende eller i ordinärt boende. 

För personer i särskilt boende kan i vissa fall sängen vara en personlig egendom. Behöver en annan typ av säng användas, till exempel på grund av medicinska behov eller för personalens arbetsmiljö, ska en så kallad vårdsäng förskrivas. Den ska placeras så att den ger avskildhet och trygghet.

När det gäller säng i slutenvård ska gavlar enkelt kunna tas bort. Sängen ska även kunna transporteras med elektrisk transportör eller vara försedd med en drivmotor placerad under sängen. En vårdsäng kan vara försedd med ett femte hjul för att underlätta förflyttning och transport av patienten. Detta hjul aktiveras genom att trycka ner pedalen som finns på sängramens långsida.

Säng med rörlig ryggled, så kallad tillbakaförande rygg, kan minska risken för att patientens ryggslut och hälar utsätts för skjuv när ryggdelens position ändras. Sängen ska enkelt kunna ändras till hjärtläge, det vill säga, höjd huvudända och sänkt fotända, för att underlätta blodcirkulation och andning. Säng med möjlighet till ändring av lutning i sidled (lateral lutning) kan underlätta vid vändning, för att avlasta korsben (förebygga tryck) och underlätta vid mobilisering från sittande på sängkant till stående.

Vårdsängar utvecklas ständigt

Utveckling av vårdsängar för vuxna och för barn sker fortlöpande. Olika integrerade system kan bidra till att sängen underlättar olika vårdmoment som till exempel att väga en patient eller förhindra fall genom att larma när patienten försöker ta sig ur sängen. Även madrasser för till exempel operationsbord, röntgenbord och akutbritsar utvecklas och integreras med olika tekniska lösningar för att minska risken för trycksår och förhindra att madrasskärnan kontamineras av bakterier.

Det är viktigt att varje arbetsplats utarbetar riktlinjer och rutiner gällande sängens funktion samt rengöring och desinfektion för att förebygga smittspridning.

Eftersom vårdbädden - säng, sängtillbehör och madrass, är medicintekniska produkter finns olika standarder som ska följas vid inköp och handhavande. De olika standarderna beskriver till exempel krav på rengöring av säng och sjukvårdstextilier inklusive löstagbara madrassöverdrag, vårdbäddens funktion avseende madrassens tryckavlastande förmåga (kontakttryck), säkerhetsavstånd relaterat till grindens funktion och olika brand- och elektiska krav. Ta del av dessa standards.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan