Sängen, vårdbädden

Sängen, vårdbädden - Översikt

Vårdbädden används för sömn, vila, rekreation och vård/behandling. Det är viktigt för omvårdnaden att sängutrustningen anpassas till den enskilda individens personliga och medicinska behov. Sängens utformning kan skilja sig mellan slutenvård och de som finns i särskilt eller ordinärt boende.

För personer i särskilt boende kan i vissa fall sängen vara en personlig egendom. Behövs en annan typ av säng användas, till exempel på grund av medicinska behov eller för personalens arbetsmiljö, ska en så kallad vårdsäng förskrivas. Den ska placeras så att den ger avskildhet och trygghet.

När det gäller säng i slutenvård ska gavlar enkelt kunna tas bort. Sängen ska även kunna transporteras med elektrisk transportör eller vara försedd med en drivmotor placerad under sängen. Säng med rörlig rygg- och knäled, så kallad fyrdelad säng, minskar risken för att patientens ryggslut och hälar utsätts för skjuv när ryggdelens position ändras. Ett femte hjul kan underlätta förflyttning av en säng. Sängen ska enkelt kunna ändras till hjärtläge för att underlätta cirkulation och andning. Säng med möjlighet till ändring av lutning i sidled (lateral lutning) kan underlätta dels vid vändning, för att avlasta korsben (förebygga tryck), dels underlätta vid mobilisering från sittande på sängkant till stående. Utveckling av vårdsängar sker fortlöpande och med teknikens hjälp kan sängen bidra till att underlätta olika moment som till exempel att väga en patient, eller förhindra fall genom att larma när patienten försöker ta sig ur sängen.

Det är viktigt att varje arbetsplats utarbetar riktlinjer och rutiner gällande sängens funktion samt rengöring och desinfektion. Beakta redan vid inköp av sängar, madrasser och grindar att de tål upphandlade desinfektionsmedel.

Sängen - en medicinteknisk produkt

Sängen är ett hjälpmedel i patientvården och en medicinteknisk produkt som samtidigt är en del i behandlingen.  Beakta riskerna mot nyttan vid till exempel användandet av sänggrindar. Grinden ska lätt kunna fällas ner helt utan risk för klämskador eller minskad arbetsyta för personalen (gäller grindar som viks utåt).

Avståndet mellan madrass och grindens överkant ska vara 22 cm enligt IEC 60601-2-52:2009. Detta är viktigt att beakta eftersom madrasser kan vara olika höga. Sängen ska kunna sänkas ner lågt för att minimera fallskada och underlätta för patient/brukare att ta sig i och ur sängen vid mobilisering. En högre madrass ökar också risken för skada vid fall även om sängen kan sänkas ner lågt.

Sängen ska enkelt kunna förlängas för långa personer. Tillgänglig information ska finnas om vilken maximal vikt (person och madrass) sängen klarar. Om personen är tyngre, måste en annan säng (och madrass) ordnas fram. Observera att denna säng blir bredare och tyngre, vilket kan försvåra transport och förflyttningar.

Både patient, personal och eventuella närstående bör vara väl förtrogna med hur sängen fungerar. Genom att den är höj- och sänkbar i olika riktningar får patienten det bekvämare och personalen får en bättre arbetsställning, vilket även är viktigt att beakta då patienten vårdas hemma.

Beakta arbetsplatsens brandregler – i vilket läge sängen bör vara när den står låst på sin plats. Ta del av standarder gällande brandkrav SS 876 00 01 och SS 876 00 10.

Idag finns även sängar med inbyggd larmfunktion som indikerar patientens läge, om de är på väg att ta sig ur sängen. Denna säng kan vara ett hjälpmedel för att förebygga fall.

Det är viktigt att varje arbetsplats utarbetar riktlinjer och rutiner gällande sängens funktion, rengöring och desinfektion. Beakta redan vid inköp av sängar, madrasser och grindar att de tål upphandlade rengöringsmedel och desinfektionsmedel samt att ytorna är lätta att komma åt och lätta att rengöra och desinfektera.

Här finns regionala tillägg

Dokumentation

Beslut om sänggrindar tas av legitimerad personal med omvårdnadsansvar, som också är ansvarig för uppföljningen samt för dokumentation av underlag och beslut. Inom vissa verksamheter tas beslut av enhetschef i samråd med legitimerad personal. Upprepa bedömningen om sänggrindar fortfarande är aktuellt så snart patientens status eller andra faktorer i omgivningen har förändrats. Ett alternativ till sänggrind kan vara en säng med extra lågt bottenläge som minskar fallhöjden vid ett eventuellt fall. Ett annat alternativ till sänggrindar - kan vara säng med inbyggd larmfunktion som indikerar när en patient är på väg ur.

De ställningstaganden som görs för patientens möjlighet att få sömn, vila och rekreation liksom åtgärder baserade på klinisk bedöming. Användning av riskbedömningsinstrument till exempel för att identifiera ökad risk för trycksår kan ge information om olika åtgärder som behöver vidtas och ska dokumenteras i patientens journal.

Ansvar

Tillverkaren ansvarar för att vårdbädden fungerar som den är avsedd att fungera. Tillverkaren anger också vilken utrustning som kan användas, exempelvis sänggrindar, fotstöd och extra avlastningshylla för sängkläder. Det är också tillverkarens ansvar att tydligt ange vilken utrustning som inte får användas eller bör undvikas för att sängen ska fungera på ett säkert sätt. Tillverkaren bör tillhandahålla utbildning av utrustningen för att minimera risken för felanvändning.

Vårdpersonalen ansvarar för att sängen och rätt utrustning används i enlighet med tillverkarens bruksanvisning. Vårdpersonalen har också ansvar för att inhämta kunskap om hur utrustningen fungerar för att minimera att patient/brukare kan skadas.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan