Utrustning och rutiner

SÄNGEN, VÅRDBÄDDEN

Madrass

Madrass och övrig bäddutrustning ska anpassas efter varje persons individuella behov av komfort, tryckreducering och mobilisering såväl i slutenvård som i särskilt eller ordinärt boende. Valet av madrass ska baseras på patientens vikt, och om den ska användas för att öka liggkomforten, förebygga och/eller behandla trycksår. Madrassens storlek ska vara anpassad för sängen och hållas på rätt plats för att förhindra att den glider. För att underlätta val av madrass kan madrassens tryckreducerande förmåga mätas. För mer information om detta läs svensk standard vid bestämning av kontakttryck hos madrasser, sängar och andra liggunderlag (SS 8760013:2017). Regler för att förskriva/beställa madrass som hjälpmedel kan skilja sig mellan olika landsting och kommuner.

Madrasser av skum bör bytas ut regelbundet - beroende på patient/brukares vikt och användningsområde. Vid osäkerhet, kontakta tillverkaren för kontroll av skumkvaliteten. Markera datum och årtal på madrassen när den börjar användas om detta ej finns angivet. Daglig användning av madrassen ger stort slitage till exempel vid belastning samtidigt som sängens huvudände höjs och sänks. Madrasser som används över sin egen hållbarhetstid ökar risken för att patienten/brukaren ska bottna ner mot sängbotten med risk för trycksår.

Egenskaper avseende skummadrass och skydd

  • god hållfasthet som underlättar komfortkänslan
  • god tryckreducerande förmåga för att förebygga och behandla trycksår
  • försedd med överdag som kan ytdesinfekteras, antingen avtagbart eller integrerat på madrassen (skyddsfolie)
  • avtagbart madrasskydd ska kunna maskintvättas i lägst 60 grader C
  • madrassen bör i förekommande fall kombineras med evakueringslakan (om inte överdraget är försedd med handtag) - för evakuering vid brand
  • ytskiktet på madrassen bör vara följsamt, andas vara allergifritt och ha dokumenterat goda barriäregenskaper mot olika vätskor och mikroorganismer
  • ska inte alstra statiskt elektricitet
  • kontrollera (okulärbesikta) hela madrassen och leta efter fläckar, revor, hål, sömmar och dragkedjor som gått sönder (löstagbara överdrag).

Rutiner ska finnas som innefattar kontroll av madrassöverdragets genomsläpplighet och madrasskummets utseende. Små mikroskopiska hål i ett avtagbart madrassöverdrag eller skyddsfolie på madrassen kan leda till att olika vätskor tränger ner i madrassen. Tillverkaren kan ge förslag på hur inspektionen kan ske.

Beakta SS 8760020:2017 Sjukvårdstextil - Madrasser - Specifikationer och krav.

Kontroll av skumkvalitet

Det är viktigt att kontrollera att skumkvaliten fortfarande har en avlastande förmåga, speciellt på de madrassområden som ska stödja tryckkänsliga områden på kroppen exempelvis hälar. Skum åldras och påverkas av allt som ligger på madrassen, exempelvis en persons vikt, och fukt som kan tränga in i skummet. För att kontrollera att skummet sviktar tillbaka är det viktigt att känna igenom madrassen regelbundet. Allt för att identifiera madrasser som måste bytas ut för att personen som ligger på den "bottnar"– eller ligger igenom madrassen. Om detta sker har den tryckreducerande effekten minskat eller försvunnit. Testa genom att lägga händerna ovan på varandra när du känner igenom madrassen. Speciellt viktigt att kontrollera där madrassen har belastats mest.

Bild som visar madrassbedömning
För att kontrollera att skummet sviktar tillbaka är det viktigt att känna igenom madrassen regelbundet. Testa genom att lägga händerna ovan på varandra när du känner igenom madrassen.

Specialmadrasser

Observera att oavsett använding av tryckreducerande eller andra specialmadrasser kan ett individuellt behov av avlastning för hälar behövas. Specialmadrasser, till exempel statiska lågtrycksmadrasser som fördelar trycket när patienten rör sig, madrasser kombinerade av skum och luft och luftväxlande madrasser, finns för att förebygga tryckskador eller behandla redan uppkomna trycksår. En bäddmadrass kan ge smärtlindring genom att läggas ovanpå den befintliga madrassen. Observera om madrassen är av sämre kvalitet blir inte den tryckreducerande förmågan bättre av att en bäddmadrass läggs ovanpå.

Bäddtextilier och bäddning

Vid bäddning med patienten kvar i sängen beaktas patientens egen förmåga att hjälpa till och ta hänsyn till patientens integritet. Använd hjälpmedel som underlättar förflyttning, till exempel glidlakan. Sänglinne byts vid behov, dock minst en gång i veckan. Speciell hänsyn kan behöva tas när patienten vårdas hemma.

Madrass och dess tillbehör ska inspekteras och rengöras vid behov under användningstiden.

Avlastande kuddar och positioneringsmaterial kan användas för lägesändring och ökad komfort - följ tillverkarens bruksanvisning.

Bäddning

Lägg underlakan direkt på madrassen eller madrassöverdraget. Undvik plastade underlägg både för den personliga komfortens skull och för att undvika sår orsakade av fukt. Använd inkontinensmaterial vid behov.

Tvättbara kuddar, alternativt engångskuddar, förses med enbart örngott och tvättas efter varje patient. Kuddar som inte är tvättbara förses med både kuddöverdrag och örngott. Kuddöverdrag placeras innerst och kan vara tillverkat av vätsketät polyuretan som ångandas, alternativt liknande material. Kuddöverdrag ska i likhet med löstagbara madrasskydd kunna ytdesinfekteras och maskintvättas vid minst 60oC.

Följ tillverkarens bruksanvisning angående desinfektion, rengöring samt tvätt.

Beakta SS 8760002:2018 Sjukvårdstextil - Tyger för sjukvårdsbruk - Egenskaper, provning och kontroll.

För bäddning av säng i samband med operation, se lokala anvisningar.

Här finns regionala tillägg

Rengöring och desinfektion av vårdbädden

När en patient har lämnat vårdenheten rengörs säng och tillbehör. Alla bäddtextilier och tvättbara kuddar ska tvättas. Övriga kuddar rengörs och desinfekteras med ytdesinfektionsmedel, om dessa har överdrag som är avtorkningsbara. Observera att även avtorkningsbara överdrag (kuddar, madrasser) ska tvättas regelbundet i minst 60oC. Var observant på sömmar och blixtlås i överdragen. Engångskuddar kasseras alltid efter varje patient/brukare. I samband med rengöring görs en funktionskontroll av madrass och överdrag.

Gällande rengöring av madrass och överdrag samt vilka delar som ska desinfekteras mellan varje patient, se lokala anvisningar.

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan