Injektioner

Intrakutan

En injektion som ges i överhuden kallas för intrakutan eller intradermal injektion.

Biverkningar

Biverkningar och komplikationer är oftast läkemedelsrelaterat. Läs alltid i Fass innan du administrerar läkemedel.

Val av material

En 1-mL fingraderad spruta ska användas för att du ska kunna erhålla exakt mängd läkemedel. Injektionskanylen ska vara mycket kort och ha en så fin lumen som läkemedlet tillåter. Stickskyddade kanyler ska användas.

Val av injektionsställe

Syftet med injektionen avgör val av injektionsställe.

Tillvägagångssätt vid intrakutan injektion

 

Handskar ska användas vid risk för kontakt med kroppsvätska. Händerna ska desinfekteras före och efter användning av handskarna. Engångs plastförkläde används vid risk för att förorena arbetsdräkten.

 • I samband med iordningställande ska läkemedelsnamn, styrka, mängd, administreringssätt och tidpunkt kontrolleras mot ordinationsunderlag. Kontrollera vid behov läkemedel i Fass och märk sprutan (HSLF-FS 2017:37, SOSFS 2011:9).
 • Hos patienten, innan administrering: Kontrollera patientens identitet, läkemedelsnamn, styrka, mängd, tidpunkt och administreringssätt mot ordinationshandling. Ta reda på om patienten har några frågor eller funderingar inför injektionen. Säkerställ att patienten får information om anledningen till injektionen samt vad det innebär att få injektionen. Ta reda på om patienten har någon allergi eller överkänslighet. Ge aldrig injektion i skadad hud.
 • Mät ut var du ska ge injektionen.

Gör så här:

 1. Desinfektera injektionsstället. Låt lufttorka.
 2. Sträck huden mellan tumme och pekfinger. 
 3. Håll kanylen nästan parallellt mot hudytan, cirka 10 grader, och för in den långsamt med avfasningen uppåt, omkring 2 mm i dermis ytliga lager. 
 4. Kanylens spets ska synas genom epidermis under införande. 
 5. Tillför injektionen långsamt. Vid korrekt injektion känns det trögt att injicera och det bildas en kvaddel.
 6. Aktivera eventuellt kanylstickskydd. 
 7. Lägg kanylen direkt i avfallsburk. 
 8. Ta av eventuella handskar och engångs plastförkläde när sådana använts.
 9. Desinfektera dina händer. 
 10. Signera och dokumentera.
 11. Observera patientens allmäntillstånd efter injektionen. 

Om injektionen är ett vaccin för vaccination av barn under 6 år, läs mer i Rikshandboken i barnhälsovård.

Läs mer i Vårdhandbokens texter om blodburen smitta och stick- och skärskador samt exponering för blod hos personal.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan