Sugning av luftvägar

Sugning av luftvägar - Översikt

Patientens luftvägar är ibland i behov av att sugas rena från sekret för att luften ska få fri passage ned till lungorna. Hur ofta och när det behöver sugas rent är beroende på patientens tillstånd, kraft att eliminera detta självständigt samt mängden sekret. Luftvägarna ska sugas rent vid behov. Med rätt sugteknik och materialval blir sugningen skonsam och snabb [1,2].

Luftvägen är uppdelad i övre och nedre luftväg. Den övre luftvägen innefattar den struktur som ligger ovan ringbrosket (krikiodalbrosket) och består av näsa, mun, svalg (farynx) och struphuvud (larynx). Den nedre luftvägen innefattar strukturen nedanför krikiodalbrosket och inkluderar luftstrupen (trakea) och luftrörsförgreningarna (bronkerna), små luftrören (bronkioler) och lungblåsorna (alveoler) [3].

Översiktsbild av övre och nedre luftvägar.

Informera patienten

Oavsett vilket tillstånd patienten befinner sig i är det alltid viktigt att informera om vad man som vårdpersonal ska göra innan vårdmomentet startar. Innan rensugning av luftvägen ska vårdpersonal förklara för patienten och eventuella närstående om varför luftvägarna ska sugas rent och hur det kommer att gå till. Prata alltid med patienten i samband med sugning även om denne är medvetslös eller sederad med lugnande och/eller smärtstillande preparat. Det är även viktigt att lyssna och ta hänsyn till både patient och närståendes upplevelse av momentet [4-6].

Handledning och erfarenhet viktig

Varje person som ska suga rent patienters luftvägar ska först få teoretisk kunskap och praktisk handledning av en erfaren person till dess att den har uppnått egen säkerhet. Tänk på att samma moment kan vara olika krävande beroende på patientens tillstånd och på omständigheterna i övrigt [5,7].

I hemmet

Patienter med behov av rensugning av luftvägar i hemmet ska förberedas och utbildas på sjukhus innan hemgång. Det är viktigt att både patient och vårdare har kunskap om de olika moment som ska utföras samt känner sig trygga med den utrustning och apparatur patienten behöver [4,5].

Bedömning om vilken apparatur patienten är i behov av i hemmet utförs av ansvarig sjuksköterska, läkare eller fysioterapeut och förskrivs som ett hjälpmedel från hjälpmedelscentral. Det är viktigt att man läser och följer varje apparaturs bruksanvisning för att undvika fel handhavande i hemmet.

Inför hemgång beställs den apparatur som patienten är i behov av till sjukhuset. Patienten själv eller tillsammans med vårdpersonal och/eller personliga assistenter som ska jobba i hemmet, får instruktioner och kunskap kring handhavande, får tillfällen att träna och kan lära sig att använda dem på rätt sätt. Det kan till exempel handla om sugutrustning, inhalatorer, eller hostmaskin för sekretmobilisering.

Förvissa dig om att patienten, vårdare och/eller närstående vet var de kan ringa för att få information eller hjälp under hela dygnet.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan