Sugning av luftvägar

Sugning av luftvägar - Översikt

Patientens luftvägar sugs för att avlägsna sekret, för att luften ska få fri passage ned till lungorna. Hur ofta luftvägarna ska sugas beror på mängden sekret. Luftvägarna ska endast sugas rent vid behov. Med rätt sugteknik blir sugningen skonsam och snabb.

Sugning i de djupa luftvägarna utlöser en hostreflex som hos en del patienter kan upplevas obehaglig eller ge andnöd om den pågår för länge och utförs på ett felaktigt sätt. Med god sugteknik minimeras risken för skador på slemhinnan.

Översiktsbild av övre och nedre luftvägar.

Informera patienten

Prata alltid med patienten i samband med sugning även om denne är medvetslös eller sederad med lugnande och/eller smärtstillande preparat. Informera alltid patienten och eventuella närstående om varför luftvägarna ska sugas rent och hur det kommer att gå till. Berätta att det blir en hostretning. Det är viktigt att lyssna och ta hänsyn till både patient och närstående.

Handledning och erfarenhet viktig

Varje person som ska suga patienters luftvägar ska först få teoretisk kunskap och praktisk handledning av en erfaren person till dess att han eller hon har uppnått egen säkerhet.Tänk på att samma moment kan vara olika krävande beroende på patientens tillstånd och på omständigheterna i övrigt.

I hemmet

I hemmet är det särskilt viktigt att både patient och vårdare känner sig trygga och har kunskap om de olika momenten. Detta går att åstadkomma genom att hjälpmedel som patienter behöver bör beställas innan hemgång så att de får information och kan lära sig att använda dem på rätt sätt och tillfällen att träna. De kan till exempel handla om sugutrustning, inhalator, eventuell hostmaskin med mera. Maskinen kan ordineras av specialister som ett hjälpmedel från hjälpmedelscentraler. Det är viktigt att man läser och följer varje apparaturs bruksanvisning

Förvissa dig om att patienten och/eller närstående vet vart de kan ringa för att få information eller hjälp under hela dygnet.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan