Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Nutrition, parenteral

Parenterala lösningar

För bästa resultat av den parenterala nutritionsbehandlingen är det viktigt med en noggrann bedömning av patientens aktuella behov. Val av näringslösning avgörs av beräknat energi-, närings- och vätskebehov med hänsyn till eventuellt matintag och/eller enteral nutrition. Bedömningen ska helst baseras på kost- och vätskeanamnes eller mat- och vätskeregistrering.

Följ tillverkarens bruksanvisning avseende hållbarhet och förvaring av näringslösningar.

Näringsinnehåll

Kolhydrater och fett ges för att täcka energibehovet. Protein tillsätts huvudsakligen för att ge förutsättningar för proteinsyntesen. Energibehovet behöver vara täckt för att tillfört protein ska kunna utnyttjas av kroppen i proteinsyntesen och inte som energikälla. Observera att ett ökat proteinbehov uppstår vid kritisk sjukdom och svår undernäring. Av kemiska och fysikaliska orsaker ingår inte vitaminer och mineraler i lösningarna utan behöver tillsättas.

Tillsatser

  • Tillsätt, om ej kontraindicerat, alltid vitaminer, mineraler och spårelement i samband med PN, se Fass. Tillsatser görs först efter att näringslösningarna blandats. Tillsatser på avdelning görs omedelbart före infusion, som kan pågå i 24 timmar.
  • Tillsätt extra elektrolyter vid behov.
  • Alla tillsatser som görs till parenterala lösningar ska vara godkända av leverantörerna. Risk finns annars för kemiska och fysikaliska negativa reaktioner.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan