Nutrition, parenteral

Kontroller och utvärdering

Kontroller

Kontrollera dagligen patientens allmäntillstånd, andning och cirkulation.

Patienter som ges PN ska kontrolleras dels med avseende på behandlingsresultatet, dels med avseende på eventuella biverkningar av behandlingen. Olika tillstånd innebär olika krav på uppföljningen. En stabil patient behöver inte kontrolleras lika ofta som en patient i instabilt skede.

Viktkontroll

Vid uppstart av PN bör vikten följas dagligen för att kunna upptäcka om patienten samlar på sig vätska. Kraftig initial viktökning, över 500 g/dygn, bör ses som oönskat då det tyder på vätskeretention. En patient som svarar på behandlingen initialt minska i vikt på grund av att extracellulärt vatten mobiliseras och aktiv kroppsvävnad byggs upp. Efter upptrappning följs vikten 2 gånger/vecka.

Temperaturkontroll

PN kan innebära en temperaturhöjning med cirka 1oC eftersom intag av föda ökar energiomsättningen. Större temperaturstegring ses vid komplikationer och överdosering. Under upptrappning rekommenderas daglig temperaturkontroll.

Infektionstecken

Uppmärksamma tecken till infektion genom daglig inspektion av patientens infarter.

Laboratorieprover

Prover som rekommenderas att följas vid PN är; B-glukos, elektrolytstatus (S-Na, -K, -Mg, -fosfat, -Ca och -Cl), S-Kreatinin och -Urea, S-Triglycerider och leverstatus.

Rekommenderade värden

  • B-glukos bör inte överstiga 10 mmol/l.
  • Urea bör inte överstiga 15 mmol/l.
  • Triglycerider bör inte överstiga 4 mmol/l, minst 4 timmar efter avslutad infusion med fettinnehåll.

Elektrolyter

Vid undernäring ses ofta kalium-, magnesium-, fosfat- och natriumbrist.

Utvärdering

Efter cirka 3-5 dagar bör PN-behandlingen utvärderas och eventuellt omprövas. Vid kortare vårdtid än 3 dagar rekommenderas att överrapportera utvärdering till nästa vårdgivare. Utvärderingen görs utifrån hur patientens allmäntillstånd i kombination med ovanstående rekommenderade kontroller.

Munvård

Vid parenteral nutrition, framför allt vid TPN, är det viktigt med en noggrann munvård flera gånger dagligen.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan