Nutrition, parenteral

Administration och hygien

Trekammarpåsar förvaras i rumstemperatur. Tillsats av vitaminer och mineraler görs efter att påsen blandats i direkt anslutning till administrering. Även tillsats av eventuella elektrolyter. Näringslösningen är hållbar i 24 timmar. I de fall näringslösningen tillrätts i aseptisk miljö på apotek kan ha längre hållbarhet.

Osmolaliteten i parenterala näringslösningar avgör val av infartsväg. Ju högre osmolalitet en näringslösning har desto mer kärlretande är den.

För att förhindra att administrering sker felaktigt ska alla infarter vara tydligt märkta.

Jämförelse av osmolaritet i lösning
Isoton 300 mosm/l
Glukos 5 % 290 mosm/l
Glukos 10 % 600 mosm/l
Lösningar för perifer parenteral nutrition cirka 750-840 mosm/l
Lösningar för central parenteral nutrition cirka 1060-1545 mosm/l

Läs mer i FASS.

Infarter

PN kan ges antingen via perifer eller central ven. Varje administreringsform har sina för- och nackdelar.

PVK - perifer venkateter

För en kortare tillfällig behandling med PN, max 1-2 veckor. Välj lösningar avsedda för perifer infusion. Observera att risken för komplikationer i perifera kärl ökar med tiden som kärlen exponeras/infusionstiden. För skötsel och hygien, läs mer i Vårdhandbokens texter om Perifer venkateter.

CVK - central venkateter

Patient med svåråtkomliga perifera kärl eller då behov av PN förutses till längre tid. För skötsel och hygien, läs mer i Vårdhandbokens texter om Central venkateter.

Subkutan venport

Patient med svåråtkomliga perifera kärl eller där längre tids behov kan förutses. För skötsel och hygien, läs mer i Vårdhandbokens texter om Subkutan venport.

PICCline

En perifert inlagd central venkateter kan vara ett alternativ till en vanlig CVK eller till subkutan venport då längre tids behov av PN kan förutses.

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan