Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Analinkontinens - vård och behandling

Behandling - specialistnivå

Initialt sker en ny kartläggning över patientens symtom genom:

 • Specifika tarmfunktionsfrågeformulär inklusive score, tarmdagbok.
 • Uppföljning av tidigare behandling och eventuell medicinering.
 • Genomgång av livsstil och kost.

Efter det första läkarbesöket och efter utredning, inleds oftast en konservativ behandling hos uroterapeut, stomiterapeut och/eller sjukgymnast med specialistkompetens inom området. Det finns idag olika behandlingsalternativ och en individuell behandlingsplan bör utformas av patienten och vårdgivaren gemensamt.

Utredning och behandling hos uroterapeut, stomiterapeut och/eller sjukgymnast

Utredning och behandling kan innefatta:

 • En ny kartläggning av patientens symtom (se beskrivning ovan).
 • Fördjupad rådgivning såsom patientutbildning, stödjande och motiverande samtal till egenvård samt beteendeförändring.
 • Träning av bäckenbotten och sfinktermusklerna med eller utan biofeedback (återkoppling via ett datorsystem).
 • Träning med basal kroppskännedom, avslappning och andningsteknik.
 • Råd för att tömma tarmen, så kallad "tarmtömningsteknik".
 • Elektrisk stimulering av sfinkter och bäckenbottenmuskler med hjälp av till exempel vaginal- och analprober, identifierar och aktiverar dessa muskler.
 • Tibialis stimulering (PTNS), elektriska impulser ges via tibialisnerven (med en tunn akupunkturnål ovan fotknöl vilken kopplas till en extern stimulator). Behandlingen kan hjälpa vid svåra trängningar och läckage.
 • Utprovning av specifika hjälpmedel för analinkontinens. Det finns dels ett inkontinensskydd med inbyggt kolfilter för att förhindra lukt, och dels en analpropp.
 • Instruktion av transanal irrigation (lavemangsbehandling) med miniskölj eller vattenlavemang.
 • Hudvårdsrekommendationer.
 • Eventuellt tillägg och optimering av fibertillskott, tarmreglerande medel och/eller läkemedel som motverkar diarré.
 • Remiss till annan vårdgivare såsom dietist, smärtmottagning, sexolog, IBS-skola.

Kirurgisk behandling

Det finns idag ett flertal operationsmetoder:

 • Med syfte att stärka/stabilisera skador och försvagningar i bäckenbotten kan sfinkterplastik/perineoraphi och bakre vaginalplastik göras.
 • För att förbättra tätheten i analkanalen kan injektionsbehandling med bulkamidpreparat ges.
 • Stomioperation kan vara ett alternativ när varken medicinsk eller annan kirurgisk behandling leder till förbättring.

Utvärdering av behandling

Kvalitetsindikatorer för beskrivning av förbättring och förändring vid analinkontinens är:

 • Normaliserad eller förbättrad tarmfunktion.
 • Inget eller minskat analt läckage.
 • Eventuellt individuellt utprovade hjälpmedel.

Individuellt förskrivna inkontinenshjälpmedel dokumenteras och utvärderas på samma sätt som övrig inkontinensvård. Instruktioner och checklistor/score för mätning och utvärdering finns att hämta på Nikolas webbplats, se Relaterad information. Där finns även information kring behandling och behandlingsplan.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan