Blodburen smitta

Vaccination, profylax, behandling vid smittorisk

Vaccination, profylax och behandling mot blodburen smitta

All vaccination utförs enligt ordination.

Hepatit B-virus (HBV)

Preexpositionsvaccination
Personalgrupper som i sitt arbete bedöms ha ökad risk för att komma i kontakt med blod ska erbjudas vaccination mot hepatit-B (AFS 2018:4). Vaccinationen ges vanligen i form av tre intramuskulära injektioner under en tid av sex månader (0, 1 och 6 månader). Mer än 95% av de vaccinerade får ett bestående skydd.

Postexpositionsprofylax
Postexpositionsprofylax ska erbjudas personal som har varit i kontakt med blod eller kroppsvätskor/sekret på sådant sätt att risken för hepatit B-smitta inte kan uteslutas. För personal som saknar skydd mot hepatit-B gäller följande:

  • Om smittkällan, vanligen en patient, är HBsAg-positiv och HBeAg-positiv, det vill säga har hög smittsamhet ges första vaccinationsdosen så snart som möjligt. Därefter fullföljs vaccinationen med ytterligare 3 vaccindoser enligt snabbvaccinationsschema, se FASS. Immunglobulin mot hepatit-B ska ges inom 48 (helst 24) timmar.
  • Om smittkällan är HBeAg-negativ ges endast vaccin.

Personal som tidigare vaccinerats mot hepatit-B och som bildat antikroppar mot hepatit-B virus (>10 IU/l) behöver inte få någon ytterligare vaccination.

Läs mer i Vårdhandbokens texter om Stick- och skärskador samt exponering för blod hos personal

Läkemedelsverkets rekommendationer för Behandling av kronisk hepatit B-infektion hos vuxna och barn

Hepatit C-virus (HCV)

Postexpositionsuppföljning
För personal som varit i kontakt med blod eller kroppsvätskor på sådant sätt att risken för hepatit C-smitta inte kan uteslutas görs uppföljande provtagning vid två tillfällen 2 och 6 månader efter exposition. Om en HCV-infektion konstateras och inte läker på tre-fyra månader övervägs behandling. Möjligheterna till framgångsrik behandling vid hepatit-C i nära anslutning till smittotillfället är mycket goda.

Humant immunbristvirus (hiv)

Postexpositionsuppföljning

Omedelbart påbörjad postexpositionsprofylax kan vara aktuell att erbjuda personal som varit i kontakt med blod eller blodtillblandade kroppsvätskor från känd eller starkt misstänkt bärare av hiv-smitta. Ta omedelbart kontakt med närmaste infektionsklinik oberoende av tidpunkt på dygnet för bedömning om antiviral behandling ska påbörjas. För att utesluta hiv-smitta ska prov tas upp till 3 månader efter smittillfället.

Hepatit D-virus (HDV)

Vaccination mot hepatit-B skyddar också mot hepatit D-infektion.

Till toppen av sidan