Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Blodburen smitta

Smittöverföring, smittrisker, rutiner

Smittöverföring och smittrisker

Medicintekniska produkter och risk för blodburen smittöverföring

Patienter och personal kan vara bärare av blodburen smitta utan att det är känt. Smitta kan ske både mellan patienter och mellan patienter och personal. Det finns smittrisker med all medicinsk utrustning där kroppsvätska eller vävnad riskerar att överföras mellan individer. Om tillverkarens rekommendationer frångås ansvarar verksamhetschefen för att göra en riskbedömning och för att upprätta en lokal skriftlig rutin.

Verksamheter med patientgrupper som bedöms ha ökad risk för att komma i kontakt med blod och kroppsvätskor bör överväga att erbjuda dessa vaccination mot hepatit-B.

Endosförpackningar och flerdosförpackningar

Vid administrering av flytande läkemedel är grundprincipen att alltid använda endosförpackning. Används flerdosförpackning utanför läkemedelsrum ska den vara patientbunden, det vill säga endast användas till en patient. God praxis är att beredning av parenterala läkemedel till mer än en patient från flerdosförpackning sker i läkemedelsrum. Injektionsläkemedel i flerdosbehållare kan vid felaktigt handhavande överföra smitta. Sprutor för engångsbruk får aldrig återfyllas.

Bedömning av smittrisken

Inom sjuk- och tandvårdsarbete finns risk för blodburen smittöverföring framför allt vid inokulation av smittat blod. Exempel är när man skär eller sticker sig på ett föremål, exempelvis en kanylspets, där det finns blod eller blodtillblandad kroppsvätska. Risken för smitta blir större vid djupa skador och om stor mängd blod har inokulerats. Riskbedömning vid inokulationsskador bör alltid göras av infektionsläkare eller annan specialist på blodburna smittor.

Risken vid ytliga hudskador är mindre och det gäller även när det kommer blod eller annan kroppsvätska på tidigare skadad hud, vävnad eller på slemhinnor i mun, näsa eller ögon. Det finns också en liten risk för smittöverföring från amnionvätska, cerebrospinalvätska, ledvätska, pericardvätska, peritonealvätska, sperma, vaginalsekret, vävnadsprover och modersmjölk.

Vid inträffad skada

Vid inträffad skada följ anvisningar i Vårdhandbokens text om åtgärder vid exponering av blod i ämnet stick- och skärskador samt exponering för blod hos personal. Rapportera snarast till din närmaste arbetsledare, som ansvarar för att adekvata åtgärder vidtas.

Här finns regionala tillägg

Rutiner vid känd blodburen smitta

Följ lokala anvisningar vad gäller märkning av provrör och remisser. Observera att allt blod ska behandlas som potentiellt smittsamt. En märkning med blodsmitta kan medföra att omärkt och märkt blod hanteras på olika sätt vilket inte är önskvärt.

Vid spill av blod eller kroppsvätskor och vid kontamination av utrustning och ytor, hänvisas till Vårdhandbokens texter om städning och rengöring samt desinfektion.

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan