Infektioner förorsakade av herpes simplex virus (HSV) typ 1 angriper i första hand huden runt näsa och mun, slemhinnor i munhåla, näsan och ögat samt läpparna. HSV typ 2 angriper främst slemhinnor och hud i och omkring könsorganen. Det omvända förekommer dock också, det vill säga att HSV typ 1 ger genitala lesioner och att HSV typ 2 ger munherpes. I sällsynta fall kan herpes simplex- virus orsaka hjärn- eller hjärnhinneinflammation. Återkommande nagelbandsinfektion (paronychi) kan också orsakas av herpes simplex-virus. [2,5]

Första infektionstillfället (primärinfektionen) med HSV typ 1 eller 2 kan vara förenat med feber och blåsor i munhåla, svalg eller genitalt. Båda virustyperna kan ge återkommande episoder med lokala blåsbildningar och sveda. [2]

Herpes simplexinfektioner smittar främst via saliv eller luftvägssekret (typ 1) respektive cervix- eller uretrasekret (typ 2). Smittsamheten är störst när man har symtom och blåsor, men asymtomatisk smittspridning förekommer också. [2,4,5] Inom vård och omsorg sprids smittan i första hand som en direkt och indirekt kontaktsmitta via personalens händer. [1] Inkubationstiden är vanligen 2-12 dygn. [5]

Nyfödda barn som smittas genom moderns primärinfektion kan drabbas av svår herpes simplexinfektion liksom personer med nedsatt immunförsvar samt de med utbredda hudskador till exempel brännskador eller eksem. [2]

Vårdrutiner

Handskar används vid kontakt med misstänkta lesioner och slemhinnor.

Punktdesinfektera med alkoholbaserat desinfektionsmedel vid spill och stänk.

Vårdrutiner för patienter

En patient med allmänsymtom i form av feber, sjukdomskänsla och utbredda blåsbildningar bör vårdas i enkelrum. [1] Patient med endast ett begränsat antal herpesblåsor kan samvårdas.

Smitta från munblåsor till vårdpersonals händer finns beskrivet. [1]

Personalrutiner

Personal som har allmänsymtom i form av feber, sjukdomskänsla och utbredda blåsbildningar bör sjukskrivas i det akuta skedet. [1]

Personal med färska herpesblåsor på händer, armar eller i ansiktet ska inte delta i förlossningsvård, vård av nyfödda eller av barn med ökad infektionskänslighet. De ska heller inte utsätta vuxna med utbredda hudskador, till exempel brännskador, eksem och/eller ökad infektionskänslighet för smitta. I dessa situationer bör personal inte utföra arbetsuppgifter som innebär direkt patientkontakt. [1]

Vid täta återkommande infektionsepisoder kan antiviral behandling, som påbörjas vid första symtom, förkorta och lindra sjukdomsförloppet. [2]

Gravida kan delta i vården av dessa patienter utan att vidta särskilda åtgärder utöver att tillämpa basala hygienrutiner.

Till toppen av sidan