Smitta och infektioner

OPERATIONSSJUKVÅRD

Postoperativa sårinfektioner

Det finns risk för en postoperativ sårinfektion när bakterier kontaminerar operationssåret under operationen. Infektioner i sårområdet efter ett kirurgiskt ingrepp är en av de vanligaste typerna av vårdrelaterade infektioner. Infektionsrisken varierar inte bara på grund av typ och mängd bakterier som når såret utan är också beroende av faktorer relaterat till

 • patienten
 • vårdmiljön (ventilation, arbetsdräkt, antal personer och korrekt beteende) på operationsrummet
 • typ av operation
 • operationstidens längd
 • operationsteknik
 • aseptisk teknik och
 • antibiotikaprofylax.

Faktorer relaterade till patienten som ökar risken för infektion

Faktorer relaterat till patienten som ökar infektionsrisken är bland annat

 • samsjuklighet (komorbiditet), det vill säga närvaro av andra sjukdomar förutom aktuell diagnos
 • extremt hög eller låg ålder
 • fetma (BMI ≥30 kg/m2)
 • dåligt näringstillstånd
 • pågående infektion
 • hudskador
 • rökning
 • diabetes och/eller steroidbehandling.

Registrering av postoperativa sårinfektioner

Postoperativ sårinfektion bör rapporteras som en avvikelse, se lokala anvisningar. Bedöms sårinfektionen som en allvarlig vårdskada ska registrering ske enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659, 1 kap. §5 och 3 kap. §5.

Registrering av postoperativa sårinfektioner med återföring av resultatet till den opererande kliniken sänker infektionsfrekvensen, vilket tyder på att det finns goda kunskaper om hur postoperativa infektioner ska undvikas. Dessa kunskaper måste dock hållas ständigt aktuella så att det praktiska arbetet bedrivs kunskapsbaserat.

Se lokala anvisningar för avvikelserapportering om postoperativ sårinfektion.

Smittkällor, smittvägar

Smitta kan komma antingen från patienten själv, "endogen smitta", eller från omgivningen, huvudsakligen de personer som är närvarande i operationsrummet, "exogen smitta". Vilka smittkällor och smittvägar som dominerar varierar med typ av operation och hygieniska och aseptiska åtgärder. Vid tarmoperationer dominerar den endogena smittan men exogena infektioner, till exempel med Staphylococcus aureus, förekommer också. Vid proteskirurgi utgör både patientens och personalens hudflora en infektionsrisk.

Endogen smitta

Om operationssåret förorenas med lågvirulenta bakterier från patientens normala hudflora, som koagulasnegativa stafylokocker (KNS), till exempel Staphylococcus epidermidis, är risken för infektion förhöjd vid särskilt infektionskänslig kirurgi som ortopedisk kirurgi eller implantation av kroppsfrämmande material. Om patientens hud är koloniserad eller kontaminerad med mer virulenta bakterier, till exempel Staphylococcus aureus, finns det risk för infektion vid alla typer av operationer.

Vid operation på organ som innehåller bakterier, exempelvis tarm, sker alltid en viss förorening av omgivande vävnad även om spill inte kan påvisas med blotta ögat. Vid denna typ av kirurgi är endogen smitta vanligast.

Andra risker för endogen smitta utgör en pågående infektion på huden eller i något annat organ än där ingreppet sker.

Exogen smitta

Vid exogen smitta kommer smittämnet från omgivningen och personalen i operationsrummet som är den främsta smittkällan. Smittämnen kan nå operationssåret via luften, med droppar eller genom kontakt med kläder, vätskor och instrument som har kontaminerats under operationen.

Luftburen smitta

Från varje enskild person sprids 1000–8000 bakteriebärande hudfragment/minut till luften. Dessa förorenar operationssåret genom att falla ner i såret eller genom att först faller ned på instrument, i öppna vätskor och annat material och sedan via dessa förs ned i operationssåret.

Kontaktsmitta

Personalens hudbakterier kan också nå operationssåret direkt genom hål på operationshandskarna eller genom att bakterierna vandrar genom en fuktig operationsrock. Hårstrån kan bära hudbakterier och förorena operationssår och föremål.

Droppsmitta

Vid tal, hosta eller nysning sprids bakteriebärande salivdroppar. Dessa droppar sprids i luften inom en armslängds avstånd för att sen på grund av sin tyngd dala ner mot golvet.

Till toppen av sidan