Operationsavdelning

OPERATIONSSJUKVÅRD

Operationsavdelningen ska vara avskild från sjukhusets övriga verksamhet för att hindra att smittämnen förs dit. För att minska obehörigt spring på operationsavdelningen bör lokaler för möten mellan operationspersonal och personer från andra arbetsplatser finnas i nära anslutning till operationsavdelningen.

Sterila produkter som anländer till sjukhuset ska vara förpackade enligt trelagersprincipen, transport-, avdelnings- och produktförpackning. Det yttersta lagret, transportförpackningen tas bort i omedelbar anslutning till vårdenheten på sådant sätt att avdelningsförpackningarna inuti bibehåller sin renhetsgrad när de därefter placeras i sterilförråd.

Förpackningarna ska vara hela, torra och i övrigt oskadade ända fram till användningstillfället. På operationsavdelningen förvaras avdelningsförpackning i sterilförråd. Utgångsdatum på produktförpackningen gäller endast om produkten förvaras i den datummärkta original- avdelningsförpackningen. Avdelningsförpackningen kan placeras i nära förråd till eller i ett förvaringsskåp på operationsrummet. Dagsförbrukningen kan förvaras i ett för övrigt tomt genomräckningsskåp.

Operationsrum

Operationsrummets väggar ska tåla samma typ av alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel som används till golven. Fast inredning ska ha släta ytor som tål frekvent avtorkning och alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel. Fasta skåp för förvaring ska utföras som genomräckningsskåp eller monteras dikt an mot taket, möjligen med sluttande överdel. Öppna ytor (hyllor, bord, bänkar) för tillfällig förvaring ska undvikas. 

Mikrobiologisk luftkvalitet

Luftkvaliteten i operationsrum beror på den kombinerade effekten av ventilationen, hur många personer som befinner sig i rummet, deras aktivitet och deras klädsel, samt rengöring och desinfektion av operationsrummet. Varje person släpper cirka 104 hudpartiklar/minut vid rörelse och cirka 10% av dessa är bakteriebärande. Bakteriebärande partiklar sedimenterar till alla horisontella ytor i operationsrummet, kraftiga rörelser eller luftvirvlar ökar mängden partiklar och mikroorganismer i luften. Om specialarbetsdräkt används av alla i operationsrummet sprids färre hudpartiklar och mikroorganismer än om normal arbetsdräkt används.

Luftkvaliteten mäts genom att aktivt fånga upp bakteriebärande partiklar på odlingsplattor, som sedan inkuberas i en inkubator så att bakterierna kan växa ut till kolonier. Kolonierna kan efter inkubering ses med blotta ögat och räknas, måttet är antal kolonibildande partiklar (colony forming units, CFU). 

Olika typer av kirurgi ställer olika krav på luftens renhetsgrad i operationsrum. Kirurgi där incision görs genom bakteriefri vävnad kallas för ren kirurgi och har högre krav på luftens kvalitet än om exempelvis kirurgi genom mun eller näsa utförs. Antalet CFU bör vara högst ≤ 100/m3 om normal arbetsdräkt används. Om Specialarbetsdräkt används bör antalet CFU vara högst ≤ 50/m3.

Kirurgi där främmande material sätts in i kroppen (implantatkirurgi) benämns infektionskänslig kirurgi och ställer högre krav på luftens renhetsgrad, här önskar man uppnå ultraren luft, vilket innebär ≤ 10 CFU/m3. För att säkerställa att antalet CFU inte överstiger denna nivå används en riktlinje att medelvärde på ≤ 5 CFU/m3 eftersträvas. Vilka operationer som kräver högre renhetsgrad är en klinisk bedömning.

Ventilation

Ventilationen i operationsrummet syftar till att minimera inflöde av mikroorganismer från omgivningen, att nivån av mikroorganismer hålls låg under operationen, och att rena luften efter operationen. I Sverige används två huvudsakliga typer av ventilationssystem i operationsrum, omblandande eller parallellströmmande. Operationsrum ska ha ett högre lufttryck än omgivande lokaler. Luftens kvalitet i operationsrummet försämras om dörren till operationsrummet öppnas och ytterligare person kommer in.

Vid omblandande ventilation minskas antalet bakteriebärande partiklar i luften genom utspädning, som avgörs av totalflödet tillförd luft. Tilluftsdon sitter vanligen i taket och don för frånluft vanligen i golvnivå.

Med parallellströmmande ventilation är avsikten att transportera bort bakteriebärande partiklar. Exempel på sådana system är operationsboxar och operationstak med laminärt luftflöde (LAF). Parallellströmningen kan störas av operationsteamets rörelser och operationsutrustning som exempelvis operationslampor eller operationsmikroskåp.

Drift och underhåll av ventilationssystem

Leverantören av ventilationsutrustningen ska tillhandahålla instruktioner på svenska för drift, skötsel och underhåll av ventilationen. Instruktionerna ska innehålla uppgifter om tidsintervall för det underhåll som behövs för säker funktion. Men det är vårdgivarens ansvar att förvara instruktioner och löpande uppdatera dessa. Vidare är det vårdgivarens ansvar att upprätta dokumentation kring skötsel och underhåll, och att underhåll utförs.

Driftsentreprenör ska minst en gång per år påtala om det finns brister, och i så fall vilka investeringsbehov som finns för att upprätthålla ställda ventilationskrav och säker funktion.

Mikrobiologisk kontroll görs alltid vid misstanke om ökad infektionsfrekvens eller vid anhopning av postoperativa sårinfektioner samt vid ändrad verksamhet, driftstopp eller ändring av ventilationsanläggningen.

För att säkerhetsställa vårdmiljön bör det i varje operationsrum finns en display som anger luftflöde och tryckdifferens för ventilationens funktion. Mätvärden avläses och bör dokumenteras i patientens journal. Det gäller även för uppdukningsrum.

Till toppen av sidan