Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Operationssjukvård

Arbetsrutiner i operationsrum

Den sterila kirurgiska utrustningen iordningställs i operationsrummet i direkt anslutning till operationen med stängd dörr och utan någon annan pågående aktivitet i rummet. Placera borden så att luftströmmen från ventilationen inte störs och kan flöda över borden samt undvik att öppna dörren till operationsrummet för att inte försämra ventilationens funktion. Täck över iordningställda bord med steril skyddsduk fram till operationsstart. Riksföreningen för operationssjukvård har sammanställt rekommenderade riktlinjer för iordningställande och skydd av steril kirurgisk utrustning.

När den sterila operationsutrustningen iordningställs i ett uppdukningsrum med operationsrumsventilation kan instrument förvaras där övertäckta med steril skyddsduk. Ansvarig operationssjuksköterska dokumenterar tid för iordningställande och signerar enligt operationsavdelningens rutiner.

Följande rutiner gäller i operationsrummet vid samtliga ingrepp oavsett okänd eller känd blodsmitta

 • Arbeta så att risken för stick- och skärskador minimeras. Arbeta med fördel enligt "no touch" teknik så att överräckning av skarpa instrument sker med neutral zon, se Vårdhandbokens texter om Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal.
 • Häll inte upp vätskor i öppna kärl utan använd slutna kärl. Om öppna kärl behövs av praktiska skäl, häll upp vätskan i direkt anslutning till att den ska användas.
 • Så få personer som möjligt ska vistas i operationsrummet under det kirurgiska ingreppet. Undvik dörröppningar till/från operationsrummet eftersom det försämrar ventilationens funktion.

Sterilklädd personal i operationsteamet följer smittförebyggande föreskrifter vid samtliga ingrepp

 • All personal använder dubbla handskar då blodigt material hanteras.
 • All personal använder vätskeresistent munskydd och skyddsglasögon eller visir.
 • All personal använder för operation avsedd arbetsdräkt och steril rock samt mössa som täcker allt hår. Skäggskydd används vid behov.
 • Ansvarig operationssjuksköterska avgör när sterilklädd personal ska använda operationsrock med våtstark front och ärm relaterat till ingreppets art med blödning och/eller annan vätska.

Cirkulerande personal i operationsteamet

 • Ska följa basala hygienrutiner, se Vårdhandbokens texter om basala hygienrutiner.
 • Ska ha möjlighet att desinfektera sina händer och ha tillgång till engångs plastförkläde och engångshandskar i operationsrummet.
 • Ska bära arbetsdräkt anpassad för operationsverksamhet samt ren operationsmössa/hårskydd med allt hår instoppat.
 • Ska bära munskydd om de befinner sig inom en armlängds avstånd från sterilt iordningsställd operationsutrustning.
 • Ska använda rekommenderat ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt till punktdesinfektion vid spill av kroppsvätskor.
 • Plockar upp föremål som hamnat på golvet med tång eller med handske.
 • Kasserar engångsmaterial som hamnat på golvet. Flergångsmaterial desinfekteras, alternativt desinfekteras och re-steriliseras innan föremålet åter tas i bruk.

 

Luftburen smitta

Patient med luftburen smitta bör opereras i ett operationsrum som kan nås direkt från en korridor utanför operationsavdelningen. Risk för luftburen smitta finns framför allt vid sjukdomstillstånd som vattkoppor, mässling och tuberkulos, samt om patienten har omfattande och utbredda infekterade hudskador. Olika ventilationssystem har olika uppreningstider. Saknas kunskap om uppreningstid ska operationsrummet stå tomt med stängda dörrar minst 20 minuter för att säkerställa borttransport av smittämnen.

För omhändertagande av hantering med tvätt- och riskavfall bör lokala anvisningar utarbetas.

Tuberkulos (TBC)

När de generella smittförebyggande föreskrifterna följs krävs i princip inga extra åtgärder.
Vid ingrepp där patienten har en misstänkt smittsam tuberkulos ska personalen använda andningsskydd (FFP3). Vid eventuella oklarheter om vårdåtgärder rådgör med vårdhygienisk enhet för säker rutin.

Se lokala anvisningar för operation av patient med smittsam TBC.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan