Arbetsrutiner i operationsrum

OPERATIONSSJUKVÅRD

Den sterila kirurgiska utrustningen iordningsställs i operationsrummet i direkt anslutning till operationen med stängd dörr och utan någon annan pågående aktivitet i rummet. Placera borden så att luftströmmen från ventilationen inte störs och kan flöda över borden samt undvik att öppna dörren till operationsrummet för att inte försämra ventilationens funktion. Täck över iordningsställda bord med steril skyddsduk tills utrustningen ska användas. Vårdåtgärden utförs innan patienten välkomnas in till operationsrummet.

När den sterila operationsutrustningen iordningsställs i ett uppdukningsrum med operationsrumsventilation kan instrument förvaras där övertäckta med steril skyddsduk. Ansvarig operationssjuksköterska dokumenterar tid för iordningsställande och signerar enligt operationsavdelningens rutiner.

Följande rutiner gäller i operationsrummet vid samtliga ingrepp oavsett okänd eller känd blodsmitta.

 • Arbeta så att risken för stick- och skärskador minimeras. Arbeta med fördel enligt "no touch" teknik så att överräckning av skarpa instrument sker med neutral zon.
 • Häll inte upp vätskor i öppna kärl utan använd slutna kärl. Om öppna kärl behövs av praktiska skäl, häll upp vätskan i direkt anslutning till att den ska användas.
 • Så få personer som möjligt ska vistas i operationsrummet under det kirurgiska ingreppet. Undvik dörröppningar till/från operationsrummet eftersom det försämrar ventilationens funktion.

Cirkulerande personal i operationsteamet

 • ska följa basala hygienrutiner, se Vårdhandbokens texter om Basala hygienrutiner
 • ska ha möjlighet att desinfektera sina händer och ha tillgång till plastförkläde och engångshandskar på operationsrummet
 • ska bära munskydd om de befinner sig inom en armlängds avstånd från sterilt iordningsställd operationsutrustning
 • föremål som hamnat på golvet plockas upp med tång eller med handske
 • föremål som hamnat på golvet kasseras alternativt för flergångsmaterial, desinfekteras alternativt desinfekteras och re-steriliseras innan föremålet åter tas i bruk
 • ska använda alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt till punktdesinfektion vid blodspill.

Sterilklädd personal i operationsteamet följer smittförebyggande föreskrifter vid samtliga ingrepp

 • instrumentering och samarbete kring den kirurgiska utrustningen genomförs enligt "no touch" teknik så att överräckning av skarpa instrument sker med neutral zon.
 • all personal använder dubbla handskar då blodigt material hanteras
 • all personal använder vätskeresistent munskydd och skyddsglasögon eller visir
 • ansvarig operationssjuksköterska avgör när sterilklädd personal ska använda operationsrock med våtstark front och ärm relaterat till ingreppets art med blödning och/eller annan vätska.

Luftburen smitta

Patient med luftburen smitta bör opereras i ett operationsrum som kan nås direkt från en korridor utanför operationsavdelningen. Risk för luftburen smitta gäller främst där patienten har omfattande brännskador och utbredda infekterade hudskador samt vid sjukdomstillstånd som vattkoppor/bältros, mässling, influensa eller om patienten är bärare av annan luftburen smitta.

För omhändertagande av hantering med tvätt- och riskavfall bör lokala anvisningar utarbetas.

Tuberkulos (TBC)

När de generella smittförebyggande föreskrifterna följs krävs i princip inga extra åtgärder.
Vid ingrepp där patienten har en säkerställd smittsam tuberkulos ska personalen använda andningsskydd (FFP3). Vid eventuella oklarheter om vårdåtgärder rådgör med sjukhusets vårdhygieniska avdelning för säker rutin.

Se lokala anvisningar för operation av patient med smittsam TBC.

Till toppen av sidan