Preoperativ vård

OPERATIONSSJUKVÅRD

Åtgärda faktorer hos patienten som utgör ökad infektionsrisk

Väntetiden mellan beslut om operation och till operation bör utnyttjas för att åtgärda faktorer som kan relateras till patientens personliga förutsättningar och utgöra en ökad risk för eventuell vårdskada som postoperativ infektion relaterat till hälsostatus och komorbiditet (samsjuklighet).

Erbjud patienten samtal om levnadsvanor vid kirurgi om tobak- och alkoholuppehåll samt om fysisk aktivitet och matvanor i samband med operationen. Samråd även med ansvarig läkare om de åtgärder som vårdpersonalen kan utföra som att förmedla kontakt med dietist eller kontakt för hjälp med rökstopp i samband med operationen.

Informera ansvarig läkare om patienten har någon pågående infektion och/eller recidiverande hudproblem.

Information till patienten

Samtala med patienten om de preoperativa förberedelserna. Det görs både när patienten sätts upp på vårdplaneringslistan och vid inskrivning. Ge upprepad muntlig information på ett sätt som ger patienten en möjlighet att ställa frågor. Kombinera den muntliga informationen med skriftlig information för att underlätta för patienten att komma ihåg innehållet. Dokumentera vilken information som har lämnats.

Innehåll i preoperativ patientinformation

Olika typer av listor kan behövas beroende på om ingreppet sker inom slutenvård eller dagkirurgi. En avprickad och signerad lista är en journalhandling.

I dialog med patienten

Lyssna till patientens önskemål om vården exempelvis om förväntningar och om närståendes delaktighet. Ge patienten perioperativ information och svara på frågor.

Informera om

 • vad som ingår i den preoperativa hudförberedelsen
 • vilka medel som ska användas för eventuell helkroppstvätt med desinfekterande tvål och att syftet med denna tvättning är att minska risken för postoperativ infektion
 • vad som gäller för hårstylingprodukter, läppstift och andra sminkprodukter
 • att patienten ska behålla kommunikationshjälpmedel som glasögon, hörapparat och annat som behövs för att kunna kommunicera med personalen på operationsavdelningen.

Fråga om patienten har

 • tandprotes
 • piercing
 • sår, eksem eller liknande.

Tala om att smycken och värdesaker inte ska tas med. Ge instruktioner om fasta.

Helkroppstvätt och helkroppsdesinfektion

Före operationen ska patienten tvätta hela kroppen med hudrengöringsmedel (flytande tvål eller duschgel) eventuellt med desinfekterande effekt (se nedan). Vid ingrepp där risken är stor för infektion orsakad av patientens egna hudbakterier, rekommenderas helkroppsdesinfektion med desinfekterande tvål (exempelvis tvål med Klorhexidin 4%). Medlet ska användas minst två gånger för att få effekt. Håret tvättas dock bara en gång med samma medel.

Program för helkroppstvätt/ helkroppsdesinfektion påbörjas dagen före operationen och fullföljs på operationsdagen. Informera patienten om hur tvättningen ska göras. Var frikostig med hjälp till patienten. Det är viktigt att den desinfekterande tvättningen genomförs noggrant och omfattar hela hudkostymen. Var speciellt noga med hårbotten, naglar, genitalia, navel och rygg. Förse patienten med rena kläder och renbäddad säng efter helkroppstvätt/ helkroppsdesinfektion. Vid akuta operationer anpassas helkroppstvätten/helkroppsdesinfektionen till patientens tillstånd.

Håravkortning

Hårväxt inom operationsområdet innebär ingen ökad infektionsrisk. Om håret måste kortas av andra skäl, utförs det så nära anslutning till operationen som möjligt. Använd sax eller hårklippningsmaskin med engångsblad.

Rengör och desinfektera sax eller hårklippningsmaskin efter användning.

Märkning av operationssnitt och operationsfält

Om operationen ska ske i parigt organ ska ansvarig kirurg markera på patientens hud den planerade incisionen alternativ höger eller vänster sida för operationsfält. Använd en märkpenna som inte raderas av hudrengörings- eller huddesinfektionsmedel.

Operationsdagen - förberedelser på avdelningen

Kontrollera eller hjälp patienten med helkroppstvätt eller helkroppsdesinfektion. Använd hudrengöringsmedel med desinfekterande effekt (tvål med Klorhexidin 4%) om patienten har ordinerats ett sådant hudrengöringsprogram. Läs mer om helkroppstvätt under rubriken Helkroppstvätt och helkroppsdesinfektion.

 • Kontrollera patientens hudkostym. Dokumentera till exempel sår i patientens journal.
 • Kontrollera att kirurgens markering av incision eller operationsfält finns kvar.
 • Instruera patienten om munhygien, hjälp till vid behov.
 • Ge patienten tillfälle att tömma urinblåsan och byta eventuellt mensskydd. Byt eller töm eventuell urinuppsamlingspåse. Byt eventuell stomipåse.
 • Be patienten ta av smycken/klocka och eventuellt piercingsmycke. Förvara smycken och värdesaker i låst skåp på vårdavdelningen.
 • Rengör och renbädda patientens säng. Be patienten ta på sig rena patientkläder.
 • Se till att patientens hår blir torrt och att kroppen blir varm efter duschen. För att patienten ska kunna skapa och/eller behålla en normal kroppstemperatur inför operationen behövs en filt i påslakanet samt eventuellt en extra filt innan transporten till operationsavdelningen.
 • Skicka vid behov med namnmärkt proteskopp, ask för kontaktlinser och/eller hörapparat och glasögonfodral till operationsavdelningen. Se till att  patienten har de hjälpmedel som behövs för att kommunicera med omgivningen.
 • Informera personal som tar emot patienten på operationsavdelningen om eventuella kommunikationshjälpmedel, pacemaker eller ICD-dosa (inopererad defibrillator).

Överrapportering

Genom att använda SBAR vid överrapportering till mottagande personal på operation minskar risken för att information glöms bort eller misstolkas. SBAR är en strukturerad metod för säker och effektiv kommunikation vid överrapportering. I detta sammanhang kan SBAR stå för:

 • S=Situation: Anmäld operation/planerat ingrepp/operationsdiagnos.
 • B=Bakgrund: Kort rapport av sjukdomshistoria, eventuell allergi, eventuell smittorisk.
 • A=Aktuellt status: Information av ovanstående åtgärder.
 • R=Rekommendation Bekräftelse på kommunikationen: Är vi överens?
Till toppen av sidan