Operationssjukvård

Operationssjukvård - Översikt

Texterna om operationssjukvård handlar om smittförebyggande åtgärder vid operationer på operationsavdelning. Med operation menas ett kirurgiskt ingrepp där hud eller slemhinna penetreras för att nå kroppens inre organ. Operationsrum är det rum som är byggt med speciellt ventilationssystem anpassat för kirurgiska ingrepp. Särskilt fokus är lagt på de smittförebyggande åtgärder som vidtas före, under och efter operationen för att förebygga infektioner i sårområdet. Beroende på hur vården är organiserad kan texterna behöva kompletteras med lokala anvisningar.

Förebygg komplikationer

Komplikationer i samband med operationer på operationsavdelningar förebyggs effektivt av personal med rätt kompetens, rätt utrustning för situation och vårdåtgärd, för ändamålet avsedda lokaler, korrekt arbetsdräkt och kvalitetssäkrade rutiner. 

Till toppen av sidan