Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Operationssjukvård - Översikt

  Texterna om operationssjukvård handlar om smittförebyggande åtgärder vid operationer på operationsavdelning. Med operation menas ett kirurgiskt ingrepp där hud eller slemhinna penetreras för att nå kroppens inre organ.

 • Operationsavdelning

  Operationsavdelningen ska vara avskild från sjukhusets övriga verksamhet för att hindra att smittämnen förs dit. För att minska obehörigt spring på operationsavdelningen bör lokaler för möten mellan operationspersonal och personer från andra arbetsplatser finnas i nära anslutning till operationsavdelningen.

 • Personalföreskrifter på operationsavdelning

  Personal med infektion med Staphylococcus aureus eller betahemolytiska streptokocker grupp A får inte vistas i ett operationsrum oavsett om infektionen finns på hudkostym eller slemhinna. Beträffande personal med herpesinfektioner, se Vårdhandbokens texter om herpesinfektioner

 • Arbetsrutiner i operationsrum

  Den sterila kirurgiska utrustningen iordningsställs i operationsrummet i direkt anslutning till operationen med stängd dörr och utan någon annan pågående aktivitet i rummet. Placera borden så att luftströmmen från ventilationen inte störs och kan flöda över borden samt undvik att öppna dörren till operationsrummet för att inte försämra ventilationens funktion.

 • Preoperativ vård

  Kontrollera eller hjälp patienten med helkroppstvätt eller helkroppsdesinfektion. Använd hudrengöringsmedel med desinfekterande effekt (tvål med Klorhexidin 4%) om patienten har ordinerats ett sådant hudrengöringsprogram.

 • Peroperativ vård (Intraoperativ vård)

  Patienten bör i första hand flyttas från sin säng till operationsbädden innan hon/han kommer in på operationsavdelningen. Detta sker lämpligen i sängvänthall/sluss.

 • Postoperativ överlämning och hantering av operationsförband

  Det saknas tillräcklig vetenskaplig evidens hur länge förbandet som appliceras sterilt efter operationen ska sitta, och när patienten kan duscha efteråt utan att riskera postoperativ sårinfektion. Det finns dock en generellt accepterad klinisk praxis att täcka operationssåret med lämpligt förband åtminstone de första 48 timmarna.

 • Rengöring och desinfektion av operationsrum

  Rengöring och desinfektion av operationsrum ska utföras med en korrekt metod för att förhindra smittspridning och säkra livslängd och funktion av teknisk utrustning i det specialutformade rummet. Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid alternativt med rengörande effekt fungerar i normalfall vid rengöring av operationsrummet.

 • Postoperativa infektioner

  Det finns risk för en postoperativ sårinfektion när bakterier kontaminerar operationssåret under operationen. Infektioner i sårområdet efter ett kirurgiskt ingrepp är en av de vanligaste typerna av vårdrelaterade infektioner.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om operationssjukvård.

Till toppen av sidan