Huddesinfektion

Ingrepp med stor risk för infektion

Utförande

  • Använd sterila medicintekniska produkter och tillämpa steril teknik.
  • CVK- och CDK-inläggning samt insättning av subkutan venport och peritonealdialyskateter ska utföras av sterilklädd personal, helst på en operationsavdelning, i en operationssal som har krav på ventilationen motsvarande åtminstone vad som gäller för allmän kirurgi.
  • Använd klorhexidinsprit: Klorhexidinglukonat 5 mg/mL i kombination med etanol 70%, alternativt klorhexidinglukonat 20 mg/mL i kombination med 70% isopropanol eller annat desinfektionsmedel med motsvarande effekt. [2]
  • Gnid med ordentligt genomblöt tork eller kompress under minst 30 sekunder och låt därefter lufttorka. Det saknas data för hur lång tid huden behöver gnidas, 30 sekunder ger säkerhetsmarginal och bidrar till att huden hålls fuktig tillräckligt lång tid, minst två minuter. [3-6]
  • Alternativt kan desinfektionen med fördel utföras i två omgångar. Gnid då med ordentligt genomblöt tork eller kompress under minst 15 sekunder, låt huden lufttorka och upprepa därefter samma procedur igen med efterföljande lufttorkning av desinfektionsområdet. Huden bör vara fuktig i minst 2 minuter totalt sett. [3-6].
  • Desinfektera med marginal det område som kommer att hamna under förband.
  • Tillämpa aseptisk teknik, vilket innebär bland annat att det hudområde som desinfekteras inte får beröras med händer eller osterila handskar, till exempel för att kontrollera blodkärlets placering. Sker detta måste hudområdet desinfekteras på nytt. Sterilt material ska bevaras sterilt vid handhavandet.

Vid omläggningar

Huddesinfektion med klorhexidinsprit ska utföras även vid omläggning av insticksställe för alla ovanstående typer av katetrar. Gnid in med tork eller kompress under minst 30 sekunder och låt därefter lufttorka. Behöver inte utföras i två omgångar som vid kateterinläggning.

Alternativt medel (vid allergi mot klorhexidin)

Etanol cirka 70% utan klorhexidin, isopropanol cirka 60% utan klorhexidin eller annat alkoholbaserat desinfektionsmedel med motsvarande antibakteriell aktivitet kan användas vid överkänslighet mot klorhexidin. Till exempel kan teknisk sprit användas (denaturerad etanol). Det går också bra att använda ett alkoholbaserat medel avsett för handdesinfektion. Medel utan klorhexidin har ingen långtidseffekt. Långtidseffekten är viktig vid kvarvarande främmande material, till exempel en CVK. 

Klorhexidintvål

Klorhexidintvål som alternativ eller komplement till klorhexidinsprit i samband med inläggning eller omläggning av kärlkatetrar kan inte rekommenderas, eftersom studier och evidens som för klorhexidinsprit som enda medel saknas.

Till toppen av sidan