Injektion, infusion, transfusion

SUBKUTAN VENPORT

Kateter, injektionsventil och kran

Nålsystemet som sitter i den subkutana venporten (SVP) ska vara utrustat med klämma som möjliggör avstängning mot patient vid byte av injektionsventiler, kranar och slangar. Klämman ska alltid vara stängd när SVP inte används.

Bild som visar exempel på avstängningsklämma
Exempel på avstängningsklämma.
Bild som visar exempel på avstängningsklämma
Exempel på avstängningsklämma.

Om patienten är inneliggande kopplas oftast en trevägskran för injektion, infusion och transfusion till portsystemet. Trevägskranen bör då förses med injektionsventil vars uppgift är att minska den bakteriella kolonisationen av SVP. Hemmavarande patienter har antingen infusion gående eller bortkopplad. I bortkopplat läge kan med fördel injektionsventil kopplas till portsystemet, eftersom den är lättare att rengöra inför nästa infusion.

Injektionsventilen kan användas direkt för injektionsgivning eller till att koppla infusion. Alternativt kan en eller flera trevägskranar kopplas på efter behov. Ökat antal kopplingar och kranar ökar risken för infektion, varför antalet kranar i möjligaste mån bör minimeras. Vid användning av trevägskran bör en injektionsventil finnas i en av kranöppningarna för att användas vid injektionsgivning. Alla läkemedel som ges i samma lumen måste vara kompatibla [1].

Kontrollera att kranar och infusionsaggregat är korrekt ihopskruvade. Kranar kan eventuellt täckas med rena kompresser för patientens bekvämlighet.

Bild som visar exempel på injektionsmembran
Exempel på injektionsventil.
Bild som visar exempel på injektionsmembran
Exempel på injektionsventil.
Bild som visar exempel på trevägskran
Exempel på trevägskran.
Bild som visar exempel på trevägskran
Exempel på trevägskran.
Bild som visar exempel på kranblock
Exempel på kranblock.
Bild som visar exempel på kranblock
Exempel på kranblock.

Trevägskranen består av ett kranhuvud med engångs skyddsproppar. Före påkoppling av infusionsaggregat desinfekteras öppningen och får därefter lufttorka. Då infusionsaggregatet tas bort ersätts detta med en ny steril skyddspropp eller injektionsventil.

Injektionsventilen desinfekteras före användning genom att gnugga mekaniskt med klorhexidinsprit 5 mg/mL i minst 5 sekunder. Låt därefter lufttorka [1].

Det är viktigt med korrekt handhavande enligt tillverkarens anvisningar.

Injektion/infusion via SVP

Injektion bör alltid ges via desinfekterad injektionsventil [1]. En SVP får normalt endast användas om blodreturkontroll gjorts. Om det inte går att få backflöde utreds och åtgärdas detta. Se texten om Ocklusion och trombos under Komplikationer.

Sprutstorlek

Ju mindre spruta man använder, desto större är risken att orsaka ett för högt tryck i katetersystemet. Därför är det lämpligt att använda 10 mL-sprutor eller större vid genomspolning av centralvenös infart. Forcera aldrig spolning eller injektion mot motstånd eftersom även större sprutor kan ge tryck nog att skada en kateter. För administrering av läkemedel i små volymer kan mindre sprutor användas, förutsatt att gott flöde och god blodretur först har säkerställts med en 10 mL-spruta eller större, att injektionen görs långsamt och inget ökat motstånd känns.

Vid stopp eller tröghet vid spolning, lär mer under Komplikationer.

Spolteknik

Spol-stopp-spoltekniken (det vill säga spolning i portioner om 1-2mL) kan användas vid spolning men evidensen för detta är oklar. Detsamma gäller tekniken att spola in de sista millilitrarna försiktigt.

Genomförande

Gör så här:

 1. Informera patienten.
 2. Ta på engångs plastförkläde eller ren skyddsrock.
 3. Desinfektera händerna.
 4. Ta på rena undersökningshandskar.
 5. Trevägskran/injektionsventil desinfekteras före användning genom att gnugga mekaniskt med klorhexidinsprit 5 mg/mL i minst 5 sekunder. Låt därefter lufttorka.
 6. Koppla spruta till kateteröppning, öppna trevägskran och klämma.
 7. Kontrollera kateterläge genom att aspirera försiktigt tills det kommer blod i slangen, men inte ända upp i sprutan eller förbi kopplingar.
 8. Stäng trevägskran och klämma. Avlägsna spruta.
 9. Administrera läkemedel alternativt koppla infusion enligt ordination. Mellan injektioner stängs kran och klämma. Spola med Natriumklorid 9 mg/mL mellan läkemedel.
 10. Avsluta med att spola portsystemet ordentligt med 20-40 mL Natriumklorid 9 mg/mL. Det är viktigt med denna mekaniska rengöring. För barn som väger mindre än 20 kg spolas 20 mL respektive 10 mL till barn under 10 kg (ännu mindre volym till barn med vätskerestriktion).
 11. Dokumentera.

Lokala anvisningar om mängd Natriumklorid 9 mg/mL för spolning före/mellan/efter läkemedel kan förekomma.

Bild som visar subkutan venport, genomskärning
Till toppen av sidan