Subkutan venport

Portnål, omläggning, byte av kran och injektionsmembran

Intervall

Omläggning och ny portnålsättning bör utföras minst var 5:e dag i sluten vård, eller oftare vid behov. Om förbandet lossnat, är fuktigt eller smutsigt bör omläggning ske omedelbart. I hemsjukvård kan omläggning och portnålsättning utföras upp till var 7:e dag av praktiska skäl.

Trevägskranar och injektionsmembran ska ses som en helhet. Målet för bytesfrekvens är att göra så få manipulationer som möjligt som innebär att systemet bryts. Vid användning av produkter som är blod- och fettresistenta är rekommenderad bytesfrekvens i slutenvård var 3:e dygn och upp till var 7:e dygn i öppenvården, oavsett om det är blod, fett eller klara vätskor som infunderas.

Vissa tillverkare rekommenderar annan bytesfrekvens.

Här finns regionala tillägg

Val av portnål

Endast specialslipade nålar avsedda för subkutan venport får användas - andra nålar kan skada membranet. Portnålar finns i olika utformningar, grovlekar och längder. Stickskyddade nålar ska användas i första hand. Varje vårdenhet som handhar patienter med subkutan venport bör ha ett lager av portnålar med olika längder och grovlek.

Långa nålar (20-35 mm) behövs när porten sitter djupt, för att undvika att nålen trycks ut i den subkutana vävnaden när patienten rör sig. Korta nålar (15-19 mm) ska användas när porten sitter ytligt, för att undvika att nålen ruckas ur läge. Grova dimensioner (18-20G) kan behövas om exempelvis blodprodukter ska ges eller högt flöde av trögflytande vätskor via pump planeras. Om så inte är fallet väljs en tunnare nål (22-24G) som ger mindre vävnadsskada och smärta vid insättning.

Spolteknik

Spol-stopp-spoltekniken (portioner om cirka 2 mL) kan ge effektivare renspolning [8,9]. Det är viktigt att stänga klämman på slangen i slutet av spolningsproceduren för att undvika att blod backar tillbaka i katetern när man avlägsnar sprutan.

Sprutstorlek

Ju mindre spruta man använder, desto större är risken att orsaka ett för högt tryck i katetersystemet. Därför är det lämpligt att använda 10 mL-sprutor eller större vid genomspolning av centralvenös infart. Forcera aldrig spolning eller injektion mot motstånd eftersom även större sprutor kan ge tryck nog att skada en kateter. För administrering av läkemedel i små volymer kan mindre sprutor användas, förutsatt att gott flöde och god blodretur först har säkerställts med en 10 mL-spruta eller större, att injektionen görs långsamt och inget ökat motstånd känns.

Vid stopp eller tröghet vid spolning, läs mer under Komplikationer.

Material

 • Engångs plastförkläde eller ren skyddsrock.
 • Rena eller sterila undersökningshandskar.
 • Omläggningsset.
 • Klorhexidinsprit: Klorhexidinglukonat 5 mg/mL i kombination med etanol 70%, alternativt klorhexidinglukonat 20 mg/mL i kombination med 70% isopropanol eller annat desinfektionsmedel med motsvarande effekt [4]. Vid klorhexidinallergi används etanol 70 % utan klorhexidin, isopropanol cirka 60% utan klorhexidin eller annat alkoholbaserat huddesinfektionsmedel med motsvarande effekt.
 • 10 eller 20 mL-sprutor med luerlock fattning för ökad säkerhet.
 • Natriumklorid 9 mg/mL 10- 40 mL (den mindre volymen till barn).
 • Injektionsmembran eller trevägskran försedd med injektionsmembran. (Injektionsmembran med neutralt eller positivt tryck rekommenderas, eftersom de minskar risken för att blod sugs in i katetern vid avlägsnande av spruta.)
 • Högpermeabel polyuretanfilm.
 • Höggradigt rena kompresser för täckning av krankopplingar.
 • Till portnålsättning: Portnål.
 • Etikett för märkning av portnålslang.

Utförande

Omläggning utförs med aseptisk metod med hjälp av höggradigt rena produkter eller sterila produkter. Arbeta så att höggradigt rent behålls höggradigt rent och det sterila behålls sterilt.

Vissa barn kan behöva avledas, ha förälder och en extra personal till hjälp. 

 

Portnålsättning och omläggning

Inför portnålsättning kan barn och vissa vuxna behöva hudbedövning som i så fall ska appliceras minst en timme före nålsättningen.

 1. Informera patienten och eventuella föräldrar/närstående.
 2. Desinfektera händer och underarmar.
 3. Ta på engångs plastförkläde eller ren skyddsrock.
 4. Sänk patienten till planläge eller sänk huvudändan (barn kan exempelvis ligga i förälders knä med huvudet lätt sänkt).
 5. Desinfektera händer och underarmar.
 6. Öppna omläggningssetet och duka upp övriga tillbehör.
 7. Genomfukta tvätt-torken ordentligt med klorhexidinsprit: Klorhexidinglukonat 5 mg/mL i kombination med etanol 70%, alternativt klorhexidinglukonat 20 mg/mL i kombination med 70% isopropanol eller annat desinfektionsmedel med motsvarande effekt [4]. Vid klorhexidinallergi används etanol 70 % utan klorhexidin, isopropanol cirka 60% utan klorhexidin eller annat alkoholbaserat huddesinfektionsmedel med motsvarande effekt.
 8. Ta på sterila handskar vid nålinsättning/byte eller rena undersökningshandskar vid omläggning.
 9. Fyll sprutorna med Natriumklorid 9 mg/mL.
 10. Koppla samman injektionsmembran och trevägskranar med portnål. Var noga med att inte komma åt nålspetsen, kranmynningar eller injektionsmembran. Kontrollera att alla kopplingar är korrekt ihopsatta.
 11. Fyll dessa med Natriumklorid 9 mg/mL. Stäng kranarna för att undvika att luft kommer in. Stäng portnålens klämma.
 12. Om portnålen ska sitta kvar: tvätta insticksstället, portnålsmaterialet och huden runtomkring med god marginal. Använd tvätt-tork med klorhexidinsprit. Låt huden lufttorka.
  Om portnål ska bytas: ta först bort den gamla nålen, byt därefter till sterila handskar och tvätta sedan insticksstället och huden runt omkring med god marginal enligt ovan.
  Om ny portnål ska sättas: tvätta insticksstället och huden runtomkring med god marginal enligt ovan.
 13. Ta ett stadigt grepp om porten mellan ena handens tumme och pekfinger. Var noga med att inte komma i kontakt med insticksstället, det vill säga huden direkt över porten.
 14. Ta ett stadigt grepp om portnålen med andra handens tumme och pekfinger.
 15. Stick in portnålen genom huden och portmembranets centrala del med en bestämd rörelse tills nålen "bottnar" mot portens metallplatta. Lägg tyngdpunkten rakt ovanför kanylspetsen. Var fast på hand, men använd inte onödigt mycket kraft, för att undvika att skada nålen och därmed portmembranet när nålen senare avlägsnas. Observera att stickriktningen ska vara vinkelrätt mot portmembranets yta, vilket i enstaka fall kan skilja sig mot hudplanets.
 16. Öppna klämman.
 17. Spola med Natriumklorid 9 mg/mL och aspirera därefter försiktigt så att blod syns i katetern för att kontrollera blodretur.
 18. Spola subkutan venport med 20-40 mL Natriumklorid 9 mg/mL. För barn använd 1 mL/kg (maximalt 40 mL eller mindre volym vid vätskerestriktion). Det är viktigt med denna mekaniska rengöring.  
 19. Om du har satt en vinklad nål kan denna behöva stöttas med en tork eller steril kompress mellan nålen och huden.
 20. Täck insticksstället och portnål med högpermeabel polyuretanfilm. Var noga med att huden är helt torr innan.
 21. Kontrollera att märkning finns: subkutan venport.
 22. Täck vid behov kranar med rena kompresser.
 23. Höj huvudändan.
 24. Dokumentera.
Bild som visar hur man sticker portnålen genom huden
Stick in portnålen genom huden och portmembranets centrala del med en bestämd rörelse tills nålen "bottnar" mot portens metallplatta. Lägg tyngdpunkten rakt ovanför kanylspetsen.

Byte av kran och/eller injektionsmembran

 1. Informera patienten och eventuella föräldrar/närstående.
 2. Desinfektera händer och underarmar.
 3. Ta på engångs plastförkläde eller ren skyddsrock.
 4. Sänk patienten till planläge eller sänk huvudändan.
 5. Desinfektera händer och underarmar.
 6. Fyll sprutorna med Natriumklorid 9 mg/mL.
 7. Koppla samman trevägskran med eventuell injektionsmembran. Kontrollera att alla kopplingar är korrekt ihopsatta.
 8. Fyll dessa med Natriumklorid 9 mg/mL. Stäng kranen för att undvika att luft kommer in.
 9. Genomfukta tvätt-torken ordentligt med klorhexidinsprit 5 mg/mL.
 10. Ta på rena undersökningshandskar.
 11. Kontrollera att klämman är stängd till subkutan venport.
 12. Skruva loss trevägskranen.
 13. Desinfektera katetermynningen med klorhexidinsprit 5 mg/mL.
 14. Koppla på de genomspolade kranarna och injektionsmembranen.
 15. Öppna klämman.
 16. Spola och därefter aspirera försiktigt så att blod syns i katetern för att kontrollera blodretur.
 17. Spola subkutan venport med 20-40 mL Natriumklorid 9 mg/mL. För barn använd 1 mL/kg (maximalt 40 mL eller mindre volym vid vätskerestriktion). Det är viktigt med denna mekaniska rengöring. 
 18. Kontrollera att märkning finns: subkutan venport.
 19. Täck vid behov kranar med rena kompresser.
 20. Höj huvudändan.
 21. Dokumentera.

Avlägsnande av portnål

Använd i första hand stickskyddade portnålar. 

Gör så här:

 1. Sänk patienten till planläge eller sänk huvudändan.
 2. Säkerställ att systemet har spolats igenom med adekvat mängd Natriumklorid 9 mg/mL (se ovan) innan det blir vilande.
 3. Se till att klämman och eventuella kopplingar är stängda.
 4. Fatta portnålens handtag mellan tummen och pekfingret och dra ut nålen.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan