Subkutan venport

Spolning och heparinisering

Spolning

Subkutan venport spolas med 40 mL Natriumklorid 9 mg/mL efter lipidlösning och blod respektive 20 mL efter klara vätskor. Mellan injektioner spolas subkutan venport med 10 mL Natriumklorid 9 mg/mL. För barn som väger mindre än 20 kg spolas 20 mL respektive 10 mL till barn under 10 kg (mindre volym till barn med vätskerestriktion). Den mekaniska rengöringen är en viktig åtgärd för att minska risken för stopp. De sista millilitrarna spolas in försiktigt för att undvika att blod backar tillbaka in i portsystemet. Spolning genomförs även för att undvika att inkompatibla läkemedel och infusionslösningar kommer i kontakt med varandra. Samma teknik används oavsett katetertyp [1]. Om injektionsmembran/trevägskran används ska dessa bytas om de ej kan spolas helt rena. Användning av transparenta injektionsmembran som möjliggör inspektion bör eftersträvas.

Mängden Natriumklorid 9 mg/mL vid spolning justeras om patienten har vätskerestriktion.

Spol-stopp-spoltekniken (det vill säga spolning med portioner om 1-2 mL) kan användas för att åstadkomma turbulens i subkutan venport och därmed minska risken för ocklusion men evidensen för detta är oklar. Det är viktigt att stänga klämman på slangen i slutet av spolningsproceduren för att undvika att blod backar tillbaka i katetern när man avlägsnar sprutan.

Sprutstorlek

Ju mindre spruta man använder, desto större är risken att orsaka ett för högt tryck i katetersystemet. Därför är det lämpligt att använda 10 mL-sprutor eller större vid genomspolning av centralvenös infart. Forcera aldrig spolning eller injektion mot motstånd eftersom även större sprutor kan ge tryck nog att skada en kateter.

För administrering av läkemedel i små volymer kan mindre sprutor användas, förutsatt att gott flöde och god blodretur först har säkerställts med en 10 mL-spruta eller större, att injektionen görs långsamt och inget ökat motstånd känns. Vid stopp eller tröghet vid spolning, läs mer i texten Komplikationer.

Heparinisering

Användning av Heparin 100 E/mL rekommenderas inte som rutin för att förebygga kateterstopp. Detta grundar sig på en systematisk litteraturöversikt [7] och en HTA-rapport [8]. Studierna i rapporten visar en måttligt stark till begränsad evidens för att spolning med heparin inte förebygger kateterstopp mer effektivt än spolning med enbart Natriumklorid 9 mg/mL. Allvarliga biverkningar, som heparininducerad trombocytopeni, allergi och överdosering, finns rapporterade vid spolning med heparin men inte vid spolning med Natriumklorid 9 mg/mL.

Här finns regionala tillägg

Handhavande av vilande infart

Med vilande subkutan venport anses den subkutana venporten som används mer sällan än var 7:e dag. Vilande katetersystem behöver inte spolas intermittent eller hepariniseras [9].

Till toppen av sidan