Subkutan venport

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området subkutan venport

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för: 

 • förberedelser och eftervård vid inläggning av subkutan venport
 • då extravasal infusion av cytostatika inträffat
 • ocklusionsbehandling med taurolidine-citrat , saltsyra eller etanol
 • injektion av kontrastmedel i subkutan venport.

Lokala anvisningar eller mottagande laboratoriums anvisning kan finnas angående

 • provtagning ur subkutan venport gällande koncentrationsbestämning av läkemedel som administrerats intravenöst via densamma
 • provtagning ur subkutan venport gällande koagulationsanalyser då heparinlås används
 • rutiner för "slaskrör"
 • rutiner för blododling tagen ur subkutan venport
 • val av desinfektionsmedel
 • vätskerestriktioner till vissa barn.

Tillverkarens bruksanvisning kan finnas angående

 • rekommendationer för annan bytesfrekvens av kranar och ventiler.
Till toppen av sidan