Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Biopsier

Förberedelser och utförande

Patientinformation

Patienten ska få saklig och tydlig information, både skriftligt och muntligt, om vad en biopsi innebär, varför den ska utföras, hur det går till, eventuell bedövning, tänkbara risker för komplikationer och vad man ska göra i så fall.

Före biopsin

Patienter som får blodförtunnande läkemedel ska i vissa fall tillfälligt upphöra med medicineringen någon dag innan biopsin ska utföras och därefter insättas igen enligt läkarordination. En biopsi utförs av läkare och betraktas som ett operativt ingrepp. Det ska ske sterilt om det rör sig om provtagning genom huden.

 • Se till att patienten ligger så bekvämt som möjligt.
 • Utför identitetskontroll.
 • Fråga patienten om eventuella allergier mot lokalbedövningsmedel och desinfektionsmedel finns.
 • Se till att patienten är informerad om biobankslagen.
 • Desinfektera punktionsområdet före ingreppet med klorhexidinsprit 5 mg/mL. Vid konstaterad klorhexidinöverkänslighet/allergi används 70 % alkohol, till exempel M-sprit.
 • Biopsier genom huden görs i lokalbedövning.

Checklista

Exempel på material

 • Sterila handskar.
 • Steril hålduk.
 • Omläggningsset.
 • Spruta och kanyl/instrument för biopsin.
 • Lokalbedövningsmedel.
 • Hållare med handtag för spruta.
 • Material för huddesinfektion: rundtork, peang, skål, klorhexidinsprit 5 mg/mL. Vid konstaterad klorhexidinöverkänslighet/allergi används 70 % alkohol, till exempel M-sprit. 
 • Sterila kompresser.
 • Provtagningsburk med fixeringsmaterial för vävnadsprov, märkt med patientens id. Kontrollera i de lokala provtagningsanvisningarna hur provet ska hanteras. Vid vissa analyser kan koksaltlösning önskas som transportvätska.
 • Eventuellt spruta och kanyl för lokalbedövningsmedel.
 • Kirurgtejp.
 • Remiss histopatologi.

Efter ingreppet

Biopsin ska läggas i burken med fixeringsmedel direkt efter provtagningen.

Insticksstället täcks med förband efter ingreppet. Vid blödning från instickstället bör man lägga ett tryckförband med kompresser och låta patienten vila cirka 10 minuter. Därefter kan ofta tryckförbandet ersättas med ett torrt förband. Beroende på typ av biopsi och eventuell blödning kan förbandet behöva sitta några dagar. Ofta räcker det med ett dygn. Det går bra att duscha dagen efter biopsin.

Särskilda observationer och åtgärder så som sängläge och blodtryckskontroller kan krävas efter vissa biopsier, se sidan Olika typer. Följ lokala anvisningar.

Förvissa dig om att patienten mår bra efter ingreppet och vet vem som ska kontaktas om det uppstår problem.

 

Använt material

 • Skärande och stickande engångsmaterial placeras i särskild typgodkänd och punktionssäker behållare för skärande/stickande smittförande avfall (SOSFS 2005:26, AFS 2018:4). Behållaren ska vara märkt med etikett för skärande/stickande smittförande avfall. 
 • Använd medföljande stickskydd innan nålar kasseras för att undvika perforation av behållaren.
 • Desinfektera material för flergångsbruk i diskdesinfektor med specialinsats innan det steriliseras.

Dokumentation

Provtagningsförfarandet inklusive eventuell bedövningsmetod ska dokumenteras, liksom eventuella omedelbara komplikationer. Det ska också framgå i journalen vilken information patienten har fått och hur svaret på biopsin ska meddelas till patienten.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan