Biopsier

Förberedelser och utförande

Patientinformation

Patienten ska få saklig och tydlig information, både skriftligt och muntligt, om vad en biopsi innebär, varför den ska utföras, hur det går till, eventuell bedövning, tänkbara risker för komplikationer och vad man ska göra i så fall.

Före biopsin

Patienter som får blodförtunnande läkemedel ska i vissa fall tillfälligt upphöra med medicineringen någon dag innan biopsin ska utföras och därefter insättas igen enligt läkarordination. En biopsi utförs av läkare och betraktas som ett operativt ingrepp. Det ska ske sterilt om det rör sig om provtagning genom huden.

 • Se till att patienten ligger så bekvämt som möjligt.
 • Utför identitetskontroll.
 • Se till att patienten är informerad om biobankslagen.
 • Desinfektera punktionsområdet före ingreppet med klorhexidinsprit 5 mg/mL. Vid konstaterad klorhexidinöverkänslighet/allergi används 70% alkohol, till exempel M-sprit.
 • Biopsier genom huden görs i lokalbedövning.

Checklista

Exempel på material

 • Sterila handskar.
 • Steril hålduk.
 • Omläggningsset.
 • Spruta och kanyl/instrument för biopsin.
 • Lokalbedövningsmedel.
 • Hållare med handtag för spruta.
 • Klorhexidin 5 mg/mL.
 • Sterila kompresser.
 • Provtagningsburk med fixeringsmaterial för vävnadsprov, märkt med patientens id.
 • Eventuellt spruta och kanyl för lokalbedövning.
 • Tape.
 • Remiss histopatologi.

Efter ingreppet

Insticksstället täcks med förband efter ingreppet. Vid blödning ur stickstället bör man lägga ett tryckförband med kompresser och låta patienten vila cirka 10 minuter. Därefter kan ofta tryckförbandet ersättas med ett torrt förband. Förbandet avlägsnas efter ett dygn. Därefter går det bra att duscha eller bada.

Förvissa dig om att patienten mår bra efter ingreppet och vet vem som ska kontaktas om det uppstår problem.

Biopsin ska läggas i burken med fixeringsmedel direkt efter provtagningen.

Använt material

 • Använd det medföljande stickskyddet innan nålen kasseras i burk för skärande/stickande eftersom nålen annars kan perforera burken.
 • Placera engångsmaterial som är skärande och stickande i en punktionssäker behållare.
 • Desinfektera material för flergångsbruk i diskdesinfektor med specialinsats.
 • Skärande och stickande engångsmaterial placeras i en punktionssäker behållare märkt skärande/stickande smittfarligt avfall.
 • Flergångsmaterial steriliseras.

Dokumentation

Provtagningsförfarandet inklusive eventuell bedövningsmetod ska dokumenteras, liksom eventuella omedelbara komplikationer. Det ska också framgå i journalen vilken information patienten har fått och hur svaret på biopsin ska meddelas till patienten.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan