Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten

Nervpåverkan

Dra genast ut kanylen om patienten får en utstrålande, elektrisk, stickande smärta eller en domningskänsla. Du kan ha kommit åt en nerv.

Hematom

För att minska risken för hematom bör du:

  • Se till att kanylens öppning går igenom hela venens vägg. Om kanylens öppning endast delvis går igenom kärlväggen kan blod läcka ut till vävnaden utanför venen.
  • Hålla kanylen så stilla som möjligt under provtagningen.
  • Trycka på punktionsstället direkt efter att kanylen dragits ut.
  • Lägga ett litet tryck på punktionsstället, till exempel en hopvikt tork, när du plåstrar om efter provtagningen.

 

Bild som visar venpunktion med vakuumrör
Kanylens öppning ska vara helt inne i venen för att undvika hematom.

Svimning

Var uppmärksam på svimningssymtom.
Kommunicera med patienten. Förmedla lugn och trygghet. Ställ frågor och förklara.

Om patienten mot förmodan svimmar:

  • Avbryt provtagning.
  • Hjälp patienten att ha huvudet neråt och fötterna upp.
  • Påkalla hjälp och stanna hos patienten. Patienten kvicknar oftast snabbt till.
  • Försäkra dig om att patienten mår bra innan denne går.
  • Be om hjälp om du behöver.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan