Blodprov, venös provtagning

Tillvägagångssätt

Välj punktionsställe

Välj i första hand någon av de ytliga vener som finns i mitten av armbågsvecket. Vena mediana cubiti är till exempel ett lämpligt val anatomiskt sett eftersom den går över bicipital aponeurosis som ger ett visst skydd för underliggande strukturer såsom nerver och artärer [2]. Det går också bra att använda vener på handryggen.

För att vidga kärlen och öka blodflödet kan värme, dock inte över 42oC, användas. Iaktta försiktighet på patienter med nedsatt känsel och på de som av andra skäl inte själva kan bedöma vad som är för varmt.

Vener i armbågsvecket och på handryggen.

Se lokala anvisningar angående huddesinfektion.

 1. Ta på handskar.
 2. Placera patientens arm plant eller lätt sluttande nedåt så att ingen reflux kan ske.
 3. Följ lokala anvisningar angående huddesinfektion. Om lokala anvisningar saknas utförs alltid huddesinfektion
 4. Hud som är synligt smutsig bör alltid tvättas och därefter desinfekteras [4]. Vid desinfektion används klorhexidinsprit (5 mg/mL) eller medel med motsvarande effekt. Avvakta inverkningstid minst 30 sekunder då huden får lufttorka [5].
 5. Applicera eventuell stas. Stasen får sitta åtdragen i högst 1 minut. Om stasen varit åtdragen längre än 1 minut ska den släppas och kan dras åt igen efter 2 minuter.
När blodtrycksmanschett används som stas sätts trycket till 40 mm Hg [6]. När stas används bör den på vuxna placeras cirka 7,5 cm från stickstället.

Provtagning

Venpunktion med vakuumrör. Observera att vinkeln mellan kanyl och arm inte ska överstiga 30 grader. Kanylens öppning ska vara helt inne i venen för att undvika hematom och otillräcklig fyllnad av rör.

Se tillverkarens bruksanvisning angående hur stickskydd aktiveras.

 1. Punktera venen med kanylens öppning vänd uppåt.
 2. Du kan sträcka patientens hud vid punktionen genom att sätta ett finger en bit nedanför punktionsstället och dra lite lätt.
 3. Håll kanyl och hållare stadigt genom att stödja din hand mot patientens arm.
 4. För in vakuumröret i hållaren så att rörets kork perforeras och provröret fylls med blod.
 5. Släpp stasen så fort blod kommer ner i röret. Försäkra dig om att patientens hand är öppen och inte knuten när blod kommer.
 6. När röret fyllts tas det bort från hållaren och om flera prov ska tas förs ett nytt in.
 7. Blanda varje rör med tillsats direkt efter att det fyllts:
  -  Vänd röret lugnt, minst 5 gånger för hand eller 10 gånger på blodvagga/blandare.
  -  Efter provtagningen förvaras provrören stående i rumstemperatur tills de svalnat.
 8. Samtala med patienten under provtagningen, för att avleda rädsla och minska risken för svimning.
 9. När provtagningen är klar:
  -  Ta alltid bort vakuumröret innan kanylen dras ur armen.
  -  Dra ut kanylen från punktionsstället. Håll en torr tork beredd vid punktionsstället, men tryck inte förrän kanylen är ute. Kanylskydd (skydd mot stickskador) aktiveras direkt i samband med att kanylen dras ut, med ett enhandsgrepp.
 10. Tryck på punktionsstället med en torr tork och sätt på ett plåster. Plåstret bör sitta kvar i minst 15 minuter. Be gärna patienten trycka på punktionsstället en liten stund, för att minska risken för blåmärke.
 11. Kasta kanyl och monterad hållare i behållare för skärande/stickande smittförande avfall.
 12. Ta av dig handskarna. Desinfektera händerna. Ange datum och klockslag för provtagning på remissen/beställningen.

Se lokala anvisningar angående hantering av använd kanyl respektive hållare.

Se även lokala provtagningsanvisningar angående hur provtagningstid ska anges.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan