Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Blodprov, venös provtagning

Blodprov, venös provtagning - Översikt

Korrekt provtagning är en förutsättning för kliniskt tillförlitliga analysresultat. Det är provtagarens ansvar att försäkra sig om patientens identitet samt att uppgifter på remiss/beställning och provtagningsrör stämmer överens så att kopplingen till patienten blir korrekt. Provtagningsrör ska märkas före eller i direkt anslutning till provtagningstillfället [1]. Märk rören enligt laboratoriets anvisningar - vid märkning med streckkod måste etiketten vara rätt placerad för att avläsning ska kunna ske maskinellt. I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter om transfusion av blodkomponenter (SOSFS 2009:29) finns speciella krav vid provtagning för transfusionsmedicinsk laboratorieundersökning. Om remiss och/eller rör är ofullständigt märkta, utförs inte analysen.

Se lokala anvisningar från laboratoriet som ska utföra analysen angående provtagning och märkning av prov.

Här finns regionala tillägg

Förvaring och transport av venösa prover

Hur länge ett provrör kan stå i rumstemperatur utan åtgärd framgår av analyserande laboratoriets föreskrifter. Tiden är beroende av analys och analysmetod.

Se lokala anvisningar från laboratoriet för förvaring och transport.

Här finns regionala tillägg

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan