Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Blodprov, venös provtagning

Provtagning via venkateter eller venport

Blodprovstagning ur en venkateter, vanligtvis perifer venkateter (PVK) ska i den mån det är möjligt undvikas då det ger en ökad risk för hemolys och tillsats av infusions- och spolvätska, heparin eller läkemedel i provet. Om prov tas ur PVK är en nyinlagd kateter att föredra.

Blodprovstagning från en subkutan venport, central venkateter (CVK) eller en perifert insatt central kateter (PICC-line) kan också förekomma i undantagsfall. Läs mer i Vårdhandbokens texter om PVKCVK , PICC-line och Subkutan venport.

Om blodprovstagning via venkateter eller venport är nödvändig är det viktigt att tänka på följande:

  • "Slaskrör" ska tas innan prov för analys. Tänk på rörordningen, använd samma typ av rör till "slaskrör" som det rör du ska börja provtagningen med. 
  • Vid prov för koagulationsanalys (citratrör, ljusblå kork) krävs minst 5 mL "slaskprov" eller 6 gånger venkateterns volym.
  • Om möjligt ska venkateter eller venport som spolats med heparin undvikas för provtagning. När prov måste tas från en sådan venkateter eller venport ska denna först spolas med 5-10 mL Natriumklorid (9 mg/mL) för injektionsbruk. Om vätskerestriktion föreligger spolas venkatetern med ordinerat antal mL Natriumklorid. Därefter ska ett "slaskrör" på minst 5 mL eller 6 gånger venkateterns volym tas.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan