Vid behov kan receptfri bedövningskräm eller speciella plåster användas för lokalbedövning av huden. Påverkan på blodprovets analysresultat vid användning av kylspray som lokalbedövning är inte tillräckligt studerad.

Applicera receptfri bedövningskräm eller plåster på tilltänkt provtagningsställe cirka en timme före provtagning. Inför provtagningen torkas eventuell kräm bort från huden och därefter bör du vänta cirka 10 minuter för att blodkärlen ska framträda tydligt.

Patienten bör om möjligt sitta ner 15 minuter före provtagningen [1]. Kroppsläget påverkar fördelningen av vätska i kroppen och därigenom många analysresultat. De flesta referensintervall är baserade på prov som tagits efter 15 minuters vila i sittande ställning.

Kontrollera om analyserande laboratoriet har särskilda provtagningsanvisningar för beställda analyser.

I laboratoriets analysförteckning anges de analyser som kräver att patienten är fastande, till exempel med "f" (exempelvis fS-Triglycerider). Grundregeln är att patienten är fastande från klockan 22 kvällen innan provtagning (vid provtagning tidigast klockan 8) och får endast ha druckit en ytterst liten mängd vatten utan tillsatser. Fastande patienter bör inte heller röka/snusa.

Här finns regionala tillägg

Hur länge patienten ska vara fastande kan variera, se lokala provtagningsanvisningar.

Material vid provtagning

 • Beställning/remiss.
 • Etiketter för märkning av provrör.
 • Provtagningsrör.
 • Kanyl med integrerat stickskydd och tillhörande hållare.
 • Stas/blodtrycksmanschett.
 • Handskar.
 • Klorhexidinsprit eller motsvarande för desinfektion av punktionsstället.
 • Eventuell blodvagga/blandare.
 • Ställ/mugg att ställa rören i efter provtagning.
 • Kompress/tork.
 • Plåster.
 • Kärl för skärande/stickande/smittförande avfall.

Före provtagning

 1. Vid provtagningen bör patienten sitta bekvämt i en stol med armstöd, för att inte falla handlöst vid eventuell plötslig svimning. Använd gärna en stol med ställbara stöd för armarna. Eventuellt kan patienten ligga ner. Patienten bör inte ha något i munnen vid provtagningen.
 2. Informera patienten om provtagningen.
 3. Kontrollera att allt material som behövs i samband med provtagningen finns nära till hands. Provtagningsrören har begränsad hållbarhet, kontrollera så att hållbarhetsdatum inte är passerat. Välj i första hand en kanyl med diameter mellan 19 och 23 G.
 4. Kontrollera patientens identitet, exempelvis med hjälp av ID-handling samt om så är möjligt genom att patienten får uppge namn och personnummer. Kontrollera att uppgifterna stämmer överens med remissen/beställningen och etiketter för provtagningsrören.
 5. Provtagningsrör ska märkas före eller i direkt anslutning till provtagningstillfället. Märk provtagningsrören enligt laboratoriets anvisningar. Säkerställ att eventuella streckkoder är korrekt placerade på rören. 
 6. Förbered den förmonterade kanylen med stickskydd.
 7. Se tillverkarens bruksanvisning angående hur kanylen ska fästas om den inte är förmonterad.

Provrör

Här finns regionala tillägg

Val av provrör ska ske enligt det analyserande laboratoriets provtagningsanvisningar. Tillsatser i rören är anpassade för olika analyser/analysmetoder. Rekommenderad ordningsföljd när flera rör ska tas vid samma tillfälle:

 1. Prov för blododling. Läs mer under rubriken Provtagning för blododling.
 2. Koagulationsrör (ljusblå kork).
 3. Serumrör, med eller utan gel och med eller utan koagulationsaktivator (röd, guldgul eller orange kork).
 4. Heparinrör, med eller utan gel (ljusgrön, grön eller blå kork).
 5. EDTA-rör (lila eller vit/pärlemor kork).
 6. Glukos-rör (rosa kork).
 7. Övriga rör.

Orsaken till rörordningen är att undvika felaktiga analysresultat beroende på att rörens tillsatser överförs från ett rör till ett annat vid provtagningen. Koagulationsrör tas före serumrör eftersom koagulationsaktivatorn som oftast finns i serumrör riskerar att orsaka en aktivering av koagulationen i koagulationsrör.

Fyll rören helt till markeringen.

Se tillverkarens anvisning för mängd blod som provröret ska fyllas med.

Om provtagningsset med slang, så kallad vingkanyl, används ska slangen först fyllas med blod innan rör för analys tas. Slangen fylls med hjälp av ett slaskrör. Tänk på rörordningen, när ni fyller ett slaskrör. Om detta inte utförs kan det bli för liten mängd blod i första röret.

Här finns regionala tillägg

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan