Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom venös blodprovtagning kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Rutiner för hantering av använd kanyl och hållare.
  • Rutiner för desinfektion vid provtagning.

Tillverkarens bruksanvisning behövs för:

  • Lokalbedövning.
  • Eventuell montering av kanyl.
  • Aktivering av stickskydd.

I dessa fall kan anvisningar från det analyserande laboratoriet finnas eller behöva upprättas:

  • Tid för fasta.
  • Märkning, val av provrör och minsta provvolym.
  • Hur provtagningstid ska anges.
  • Provtagning för blododling.
  • Hållbarhet, förvaring och transport av prov.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan