Cytostatika, cytotoxiska läkemedel

Cytostatika, cytotoxiska läkemedel - Översikt

Cytostatika och cytotoxiska läkemedel används vid behandling av tumörsjukdomar och för att dämpa immunreaktioner vid till exempel transplantationer eller vid olika former av autoimmuna sjukdomar, som exempelvis reumatoid artrit och psoriasis. Behandlingen kan vara fysiskt och psykiskt ansträngande för patienten och ger i de flesta fall biverkningar av varierande grad, beroende på vilka preparat som ingår i kuren. Information om preparat och biverkningar finns i Fass och i det nationella regimbiblioteket, länk finns under referenser och regelverk.

Cytostatika har en generellt hämmande effekt på cellernas tillväxt. Många cytostatika är genom direkt hudkontakt eller via inandning starkt irriterande ämnen och kan därför ha en lokal effekt på hud och slemhinnor. Skyddsinformation finns under specifikt läkemedel, tryck på knappen ”Skyddsinfo” i Fass för vårdpersonal webbsida [1]. Observera att inte alla läkemedel har en skyddsinformationstext. 

Cytostatikagodkänd skyddsutrustning


Det är viktigt att kraven på den personliga skyddsutrustningen vid hantering av cytotoxiska läkemedel är uppfyllda. Det är viktigt att skyddskläderna ger ett skydd mot den/de kemikalier (cytostatika) som hanteras, vilken typ av ämne skyddskläderna skyddar mot ska framgå av den bruksanvisning som ska följa med skyddskläderna. Kemskyddskläder är personlig skyddsutrustning och därför gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:3 vid hantering av cytostatika. Det innebär enligt 2001:3 3 § att de skyddskläder som används ska vara CE-märkta, det ska finnas en bruksanvisning på svenska som medföljer skyddskläderna och dessa ska vara märkta med piktogram för skydd mot kemikalier (AFS 2001:3).

Nedanstående bild visar ett piktogram som förekommer på skyddsutrustning som skyddar mot cytostatika.

Piktogram

Föreskrifter om hantering

På grund av potentiella arbetsmiljörisker vid hantering av ovanstående läkemedel har Arbetsmiljöverket utfärdat "Föreskrifter om cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt" (AFS 2005:5). De särskilt farliga läkemedlen tillhör ATC-grupp L01, men exempel på dessa läkemedel kan även finnas inom gruppen J05. Detta gäller både registrerade läkemedel och licenspreparat.

Arbetsmiljöverket utfärdade därefter (AFS 2009:6), Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i (AFS 2005:5). I §1 anges att monoklonala antikroppar inte ska hanteras som särskilt farliga läkemedel om en riskbedömning visar att hanteringen inte medför någon allvarlig hälsorisk genom cytostatisk eller cytotoxisk verkan. I dessa fall får de hanteras som läkemedel med risk för uppkomst av överkänslighet. (AFS 2005:5)

Syftet med föreskrifterna är att ge information till den personal som hanterar dessa läkemedel om hur man ska skydda sig för att undvika hälsorisker. Det är viktigt att all personal som hanterar cytostatika följer gällande föreskrifter för att minimera exponeringsrisken både för egen del och för sin omgivning.

Till toppen av sidan