Hantering av cytostatika och cytotoxiska läkemedel ska alltid ske så att patient, personal och omgivning skyddas mot exponering. Arbetet ska utföras så att risk för spill, damm och aerosolbildning minimeras. I anslutning till beredning av cytostatika ska det finnas tillgång till ögondusch, handtvätt samt uppsamlingsmaterial för riskavfall.

Använd cytostatikagodkända engångshandskar av nitril när eventuellt cytostatikakontaminerade produkter hanteras, exempelvis cytostatikaampuller eller infusionspåsar [3-5]. Handskarna ska vara testade och godkända för cytostatika och ha en dokumenterad lång genombrottstid.

Cytostatika ska beredas i säkerhetsbänk, lägst klass II. För att ytterligare minska exponeringsrisken kan ett slutet system användas vid beredning. I de fall slutet system inte kan nyttjas bör sprutor med luer-lock fattning och uppdragningskanyler med hydrofobt luftningsfilter användas för att minimera risken för spill. I enstaka fall kan enbart ett slutet system användas utanför säkerhetsbänken.

Skyddsutrustning ska användas vid beredning. Det är viktigt att tillredning sker i enlighet med basala hygienrutiner. I samband med beredning av cytotoxiska läkemedel får mat och dryck inte tillredas/intas, tobaksvaror inte användas och kosmetika inte appliceras. Läs mer om skyddsutrustning i texten om Personlig skyddsutrustning vid beredning av cytostatika. Det är lämpligt att beredning centraliseras till en lokal med fullgod teknisk skyddsutrustning. Majoriteten av sjukhusapoteken erbjuder beredning av dessa läkemedel.

Iordningställande av apoteksberedd cytostatika

 • Använd cytostatikagodkända nitrilhandskar.
 • Observera förvaringsplats.
 • Ta ut cytostatika som förvarats i kyl 2–3 timmar innan administrering.
 • Observera hållbarhetstid.
 • Granska etiketten på påsen, kontrollera att innehållet överensstämmer med ordinationen.
 • Kontrollera att slangklämman på aggregatet är stängd. Då infusionspåsen räknas som kontaminerad är det önskvärt att infusionspåsen får vara kvar i ytterpåsen under hela administrationen. Färdigberedd cytostatikapåse kopplas till lämpligt aggregat.
 • Förvaringsplatsen för cytostatika rengörs två gånger per vecka med vatten och allrengöringsmedel. Torka torrt.

Säkerhetsbänk klass II för aseptiskt arbete 

 • Igångsättande, hantering och kontroller av säkerhetsbänken ska göras enligt leverantörens skriftliga anvisningar.
 • Larm och flödesvakt ska också kontrolleras.
 • Observera att om säkerhetsbänken varit avstängd behövs en starttid innan den tas i bruk.
 • Säkerhetsbänken bör alltid vara påslagen för att förhindra spridning av förångat läkemedelsspill. Öka ventilationen till full styrka minst 30 minuter innan beredning och minska till halvfart tidigast 30 minuter efter avslutad användning.
 • Säkerhetsbänken ska ha en ventilationskanal som är avskild från det allmänna ventilationssystemet.
 • Kontrollerna av säkerhetsbänken ska dokumenteras i en loggbok vid varje bänk.
 • Vid synligt spill av cytostatika i säkerhetsbänken, rengör omgående med sterilt vatten och allrengöringsmedel. Torka helt torrt med steril torkduk och sist med desinfektionsmedel.
 • En gång per dag torkas arbetsytan av med vatten och allrengöringsmedel. Torka torrt och avsluta med desinfektionsmedel.
 • En gång i veckan torkas bänkens alla ytor av med vatten och allrengöringsmedel. Torka torrt och avsluta med desinfektionsmedel.

Använd skyddsrock med hel front och lång ärm med mudd, cytostatikagodkända nitrilhandskar och ett andningsskydd av FFP 3 klass, till exempel 3M, vid rengöring av säkerhetsbänken.

Används säkerhetsbänken för tillredning av läkemedel som kan förångas (till exempel cyklofosfamid) bör dess HEPA-filter kompletteras med gasavskiljande filter, som är anpassat till typ av flyktigt ämne.

Filterbyte

Filtret byts enligt anvisningar för säkerhetsbänken. Det får endast göras av personal som väl känner till riskerna och som har fått muntlig och skriftlig instruktion om hur dessa ska undvikas. För den som inte förstår svenska ska instruktionen dessutom finnas på ett språk som hen förstår.

Särskild skyddsutrustning, inklusive andningsskydd med adekvat gas- och partikelfilter, ska användas vid byte av filter.

Vid byte av filter ska det använda filtret läggas i en plastpåse för att undvika spridning av läkemedel som har absorberats av filtret. Förbrukade filter betraktas som farligt avfall.

Efter underhållsarbete måste bänken kontrollmätas innan den får tas i bruk igen.

Hjälpmedel vid beredning/iordningställande

Det finns olika system för beredning och administrering av cytostatika. Vissa system bygger på dubbelmembransteknik och tryckutjämning, vilket förhindrar under- och övertryck vid beredningen. Kravet är att kontamination och därmed spridning till omgivningen undviks, oavsett systemens utformning eller funktion. För att vara godkända ska systemen vara täthetsprovade av ett oberoende provningsorgan. För mer information se kapitlet om Medicintekniska produkter.

Uppdragningskanyler med hydrofobt luftningsfilter tryckutjämnar och förhindrar att aerosoler kommer ut ur läkemedelsampullen. För ytterligare säkerhet bör sprutor med luer-lock fattning användas i kombination med dessa kanyler (spikar).

Bild som visar exempel på hjälpmedel för beredning av cytostatika

Exempel på olika hjälpmedel för beredning av cytostatika.

Personlig skyddsutrustning vid beredning/iordningställande av cytostatika

Använd personlig skyddsutrustning vid beredning av cytostatika

 • Använd skyddsrock med hel front och lång ärm med mudd.
 • Skyddsrocken byts en gång per dygn eller vid spill.
 • Engångsrockar kasseras efter användning.

Använd cytostatikagodkända nitrilhandskar. Det är arbetsgivarens ansvar att det finns tillgång till rätt sorts handskar. 

 • Verksamheter kan bedöma att dubbla handskar kan behövas i vissa arbetsmoment. Efter riskbedömning upprättas lokal rutin för användning av dubbla handskar.
 • Vid användning av dubbla handskar, ska även den inre handsken bytas om den yttre blir kontaminerad eller går sönder.
 • För att uppnå bra skydd bör skyddshandskarna bytas efter 30 minuter.
 • Skyddshandskarna ska också bytas omedelbart om de punkteras, eller vid spill av läkemedelssubstans på handskarna.

Personlig skyddsutrustning kan också vid behov inkludera engångsärmskydd samt skyddsglasögon eller visir.

Beredning/iordningställande av cytostatika

I säkerhetsbänken ska det finnas ett absorberande underlägg med plastad undersida för att förhindra kontamination av arbetsytan under, avfallspåse och en punktionssäker behållare för kanyler.

 • Om cytostatika ska administreras som infusion ska infusionsaggregat fyllas i förväg med den lösning som rekommenderas till ordinerat preparat.
 • Märk infusionsflaska/spruta/medicinburk med patientidentitet, läkemedlets namn, styrka och dos samt datum och klockslag för beredningstillfället.
 • Kontrollera att läkemedel och allt nödvändigt material för det administrationssätt som ska användas finns i säkerhetsbänken innan beredningen påbörjas. Ta inte in mer material i bänken än vad som beräknas gå åt. Allt som varit i bänken hanteras som farligt avfall.
 • Om arbetsbänken har en neddragbar skyddslucka bör denna vara neddragen så långt som möjligt.
 • Arbeta med lugna och metodiska rörelser för att inte störa luftströmmarna inne i säkerhetsbänken.
 • Eventuell delning av tabletter och annan öppen spädning/beredning, exempelvis ampuller utan membran, måste ske i säkerhetsbänk alternativt på apotek. Tabletter får inte krossas på grund av risk för dammbildning.
 • Förpacka allt avfall som handskar, underlägg, sprutor och ampuller med kvarvarande cytostatika i en plastpåse som försluts innan den lämnar säkerhetsbänken. Kassera det absorberande underlägget efter varje användning.
 • Torka arbetsytorna i säkerhetsbänken med ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt. Engångstrasan läggs i plastpåse som försluts.
 • Allt cytostatikaavfall är farligt avfall  som ska läggas i en avfallsförseglare, alternativt speciell kartong med tillhörande plastsäck. Det är viktigt att avfallsbehållaren hålls sluten - alternativt lägg cytostatikaavfallet i gastäta påsar. Kartongen ska vara märkt Farligt avfall, Cytostatikaavfall, vårdinrättningens och avdelningens namn samt datum.
 • Avsluta med handtvätt och handdesinfektion.

När den punktionssäkra behållaren är full ska den omhändertas enligt lokala instruktioner för cytostatikaavfall.

Här finns regionala tillägg

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan