Det är viktigt att den personal som städar utrymmen som kan vara kontaminerade har tillräckliga kunskaper om risker med detta arbete och hur riskerna kan undvikas. Personal som städar behöver skyddsutrustning om det finns risk för att de exponeras för cytostatika.

Skyddsutrustningen ska användas i lokaler där cytostatikabehandling har skett och i vårdlokaler som cytostatikapatienter har använt, till exemempel toaletter. Riskbedömning avgör vilken städfrekvens och vilka lokaler som kan bli aktuella. Vid städning av lokaler där läkemedel tillreds eller administreras ska det finnas skriftliga instruktioner som anger vilka skyddsåtgärder som krävs för arbetsmoment som medför särskilda risker. För den som inte förstår svenska ska instruktion finnas på ett språk som hen förstår [12].

  • Vid städning av ytor och golv i lokaler där cytostatika bereds och administreras ska cytostatikagodkända nitrilhandskar användas. Byte av handskar bör ske efter 30 minuters städning. Cytostatikagodkänd skyddsrock med hel front och lång ärm med mudd ska användas då underarmarna lätt kontamineras.
  • Använd engångsdukar, allrengöringsmedel och vatten. Engångsdukar byts mellan varje rum och försluts i plastpåse inne på rummet innan det läggs i farligt avfall.
  • Rengör tvättställ och toalettstol, både in- och utvändigt. Området kring toalettstolen och golvet på patienttoaletten är ett förorenat/kontaminerat område. Cytostatikagodkänd skyddsrock med hel front och lång ärm med mudd ska användas då underarmarna lätt kontamineras samt cytostatikagodkända nitrilhandskar. Handskarna bör bytas efter 30 minuters städning. Använd engångsdukar, rengöringsmedel och vatten. Det är viktigt att torka ytor torra efter rengöringen. Engångsdukarna byts mellan varje toalett och försluts i plastpåse inne på toaletten innan de läggs i farligt avfall.
  • Kassera även nitrilhandskarna i farligt avfall.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan