Verksamhetschefen eller den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) är ansvarig för att förhållandena inom verksamheten överensstämmer med gällande föreskrifter. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Detta arbete ska ingå som en naturlig del av verksamheten. Ska cytostatikan hanteras och administreras av annan vårdgivare ska tydliga instruktioner för hantering och administering medfölja ordinationen.

Skriftliga, lokalt anpassade, skydds- och hanteringsinstruktioner ska finnas där cytostatikabehandling tillreds och administreras. Det ska också finnas tydliga instruktioner med skyddsåtgärder för personal som städar lokaler där cytostatika används eller där patienter som får cytostatika vistas. Dessa instruktioner ska vara på svenska. För dem som inte förstår svenska, ska de dessutom finnas på ett språk som han eller hon förstår. Avdelningschefen/vårdenhetschef på respektive enhet är ansvarig för att information och utbildning ges till berörd personal samt att uppföljning sker. (AFS 2005:5)

Här finns regionala tillägg

Riskbedömning

För att en enhet ska få hantera och/eller behandla patienter med cytostatika ska det först göras en riskbedömning som ska dokumenteras och förnyas om arbetsförhållandena ändras samt om en avvikelse visar att en risk finns. En grupp bör utses för riskbedömningsarbetet. Gruppen bör bestå av representanter från arbetsledare och arbetstagare, arbetsmiljöombud, samt annan sakkunnig person, exempelvis apotekare eller medlem i läkemedelskommittén. Riskbedömningen delas lämpligen in i mindre områden, exempelvis administrering, avfallshantering och så vidare. Mallar för riskbedömning kan hämtas från Arbetsmiljöverkets webbplats, sök på riskbedömningar [2].

Riskbedömningen av hur cytostatikahanteringen påverkar personalens hälsa bör omfatta exponeringsrisker vid

 • förvaring
 • iordningställande, som exempelvis hantering av cytostatikaampuller
 • beredning
 • administrering
 • vård av patient
 • transport
 • kontaminerad utrustning
 • kontaminerade textilier
 • omhändertagande av utsöndringar
 • avfallshantering
 • destruktion
 • städning
 • spill

Vissa cytostatika kan förorsaka mutagena, teratogena och carcinogena skador. Därför ska kvinnor som är gravida och män eller kvinnor som planerar en graviditet informeras av riskerna och ges möjlighet till andra arbetsuppgifter om åtgärder i arbetsmiljön inte kan säkerställa att dessa risker undanröjs (AFS 2007:5).

Vid samtidigt arbete med cytostatika och joniserande strålning, som definieras som kategori A arbete, finns risk för en förstärkt toxisk effekt. Därför är det olämpligt att dessa arbetsmoment utförs under samma tidsperiod (SSMFS 2018:1).

Personer med aktiv sjukdom i hud, slemhinnor eller lungor och personer med avsevärd funktionsnedsättning i andningsorganen bör avrådas från arbete med cytostatika.

Ytkontroller

Enligt försiktighetsprincipen ska den yrkesmässiga exponeringen för cytostatika vara så låg som möjligt. Metoden för ytprovtagning av cytostatika ska användas i det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser där cytostatika används. Om mätning ska genomföras bör en arbetsmiljöingenjör vid arbetsplatsens företagshälsovård kontaktas. Genom ytprovtagning kan man kartlägga spridningsvägar, hur väl man lyckas kontrollera cytostatikaexponeringen samt graden av indirekt exponering. Med regelbundna ytprovtagningar på arbetsplatsen får man information om arbetssättet fungerar tillfredställande och riskbedömningen blir därmed säkrare. På så vis kan den yrkesmässiga exponeringen för cytostatika minimeras.

En svensk undersökning har mätt Cyklofosfamid respektive Ifosfamid vid 17 olika sjukhus i Sverige [3,4]. Utifrån studiens mätdata föreslår författarna så kallade hygieniska referensvärden för dessa två cytostatika vilka kan vara applicerbara vid svenska sjukhus enligt följande:

 • Ifosfamid: arbetsytor 24 pg/cm2, andra ytor 170 pg/cm2, golv 500 pg/cm2, handtag 1,2 pg/cm2 (pg=picogram).
 • Cyklofosfamid: arbetsytor 2,8 pg/cm2, andra ytor 35 pg/cm2, golv 370 pg/cm2, handtag 6,0 pg/cm2
 • Ytkontroller görs också på andra cytostatikapreparat. Se Arbetsmiljömedicin Syd för mer information, länk finns i Referenser.

Kunskaper krävs för hantering

Arbetsgivaren ska förvissa sig om att arbetstagaren har den kunskap och kompetens som behövs för arbetet. Cytostatika får endast hanteras av personer som har kompetens för detta, kunskap om vilka risker som finns vid hanteringen och hur dessa risker ska förebyggas. All personal som i sin yrkesutövning kan tänkas komma i kontakt med cytostatika måste få särskild utbildning i hantering av cytostatika samt risker med dessa preparat. Fortbildning ska ske återkommande.

Arbetstagaren har ett eget ansvar att följa de föreskrifter och lokala instruktioner som finns. Årlig kontroll/riskbedömningar och regelbundna diskussioner på arbetsplatsen om de risker som finns i vardagen skapar förutsättningar för en säker hantering.

Åtgärder vid tillbud eller skada

Det ska finnas en anordning för spill, haveri eller liknande i anslutning utanför beredningsplatsen, för information om förslag på innehåll, läs mer i texten om spill, stänk och avfall. I omedelbar närhet av hanteringen ska den skyddsutrustning som kan behövas förvaras, till exempel extra skyddsrockar, skoskydd, andningsskydd, långa kraftiga plasthandskar, saneringsmedel och absorberande material.

Eventuella tillbud eller arbetsskador med cytostatika, till exempel stänk i ögonen eller spill, ska anmälas. Gör en skriftlig anmälan och en avvikelserapport tillsammans med arbetsledaren samt en utredning enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Vård hos andra vårdgivare samt vid dödsfall

I samband med vård hos andra vårdgivare som till exempel operation, röntgen, laboratorier och transport, ska dessa informeras om att patienten erhållit cytostatika inom de senaste fem dygnen. På remiss till obduktion ska anges att patienten erhållit cytostatika. Läs mer i Vårdhandbokens texter om obduktion.

Till toppen av sidan