Cytostatika, cytotoxiska läkemedel

Omhändertagande av avfall, spill, och utsöndringar

Avfall

Avfall som uppstår vid hantering eller vid kontakt med cytostatikabehandlad patient är riskavfall. Omhändertagande av cytostatikakontaminerat avfall ska ske på sådant sätt, att personal och omgivning i alla hanteringsled skyddas från exponering. Vid all hantering av cytostatikakontaminerat avfall/riskavfall ska utrustning som snabbt innesluter riskavfallet användas. Allt cytostatikakontaminerat material (även skärande/stickande) som använts, kasseras i i riskavfallsbehållare, som märks med etikett. Behållare ska hållas förslutna så att avdunstning och damm inte kommer ut i rumsluften. Läs mer i Vårdhandbokens texter om avfall, farligt.

Spill och stänk

Omhändertagande av spill ska ske på ett sådant sätt att patient, personal och omgivning skyddas från onödig exponering. Vid omhändertagande av spill används cytostatikagodkänd skyddsrock med hel front, långa ärmar och muddar, cytostatikagodkända dubbla nitrilhandskar och andningsskydd (FFP klass 3 till exempel 3M). Spillbox bör finnas på varje enhet. Vid risk för stänk, använd skyddsglasögon. Allt kontaminerat material ska hanteras som risk-/cytostatikaavfall.

Spill på ytor

 1. Utspilld lösning torkas genast upp. Använd torkduk vid mindre spill. Vid större spill (mer än 5 mL) använd spillboxen. Låt den utspillda lösningen sugas upp. Undvik svepande rörelser.
 2. Skölj upprepade gånger med vatten, därefter rengöring enligt normal rutin.
 3. Allt kontaminerat material ska förslutas i avsedd påse och kasseras i farligt avfall.

Förslag på innehåll i spillbox

 • 1 långärmad skyddsrock med mudd.
 • 2 par cytostatikagodkända nitrilhandskar storlek av vardera i storlek S, M och L.
 • 1 munskydd med andningsfilter.
 • 1 skyddsglasögon.
 • 1 par skoskydd.
 • 1 par ärmskydd.
 • 4 plastpåsar.
 • 1 vattenupplösning tvättpåse.
 • 1 riskavfallspåse (gul).
 • 4 blöjor.
 • 2 hygienunderlägg.
 • 1 bruksanvisning.

Observera att spillboxen ska återställas direkt efter användning.

Tillvägagångssätt vid spill

 1. Informera minst en kollega att området är kontaminerat så att ingen annan beträder området samt att du kan få assistans om mer material behövs.
 2. Ta på dig skyddsutrustning, dubbla handskar.
 3. Lägg blöjorna över det kontaminerade området.
 4. Undvik svepande rörelser.
 5. Tvätta ytan med rengöringsmedel och vatten, torka torrt, upprepa om nödvändigt proceduren. Avsluta med ytdesinfektion.
 6. Kassera allt kontaminerat material i en plastpåse och släng i farligt avfall.
 7. Lägg skyddsrocken i en vattenupplöslig tvättpåse därefter i en märkt gul riskavfallspåse.
 8. Kontaminerade textilier hanteras som riskavfall.
 9. Dokumentera tillbud och skriv en avvikelserapport.

Spill på textilier

Textilier som kontamineras byts omedelbart och läggs i cytostatikatvätt, det vill säga i en tvättsäck med innersäck av plast som löses upp vid tvätt. Vid större spill, till exempel havererad infusionspåse, kan tvätten lindas in i torra textilier för att inte innerpåsen ska lösas upp innan den läggs i tvättmaskin på tvätteriet. Om det ändå finns risk för läckage ska textilierna hanteras som farligt avfall.

Stänk i ögon

 1. Skölj omedelbart och i minst 15 minuter med vatten eller steril isoton Natriumklorid 9 mg/mL. Använd helst ögonduschen.
 2. Kontakta ögonläkare.
 3. Dokumentera tillbud och skriv avvikelserapport.
 4. Bör anmälas som arbetsskada.

Spill på oskyddad hud

 1. Skölj omedelbart och i minst fem minuter med vatten.
 2. Tvätta därefter noga med tvål och vatten.
 3. Dokumentera tillbud och skriv avvikelserapport.
 4. Bör anmälas som arbetsskada.

Utsöndringar

Olika cytostatikapreparat har olika utsöndringstid. Enligt AFS 2005:5 (Till §23) kan hos en del läkemedel och/eller verksamma rester av dessa utsöndras hos patienter mer än fem dygn efter behandlingen via urin, tarmtömningar, uppkastningar eller blod. Information om exakt utsöndringstid finns i FASS, i cytostatikamanualer och i särskilda broschyrer från läkemedelstillverkarna.

Under utsöndringstiden gäller följande:

Använd skyddsrock med mudd och cytostatikagodkända nitrilhandskar vid omhändertagande av utsöndringar.

 • Om urin samlas i flaska eller bäcken ska lock användas. Låt urinen svalna på grund av att varm urin förångas mer [7,8]. Häll därefter urinen försiktigt i spoldesinfektorn (ej varm spoldesinfektor) eller i toaletten. Undvik stänk.
 • Urin i urinpåsar kan slängas direkt i farligt avfall utan att tömmas. Använd inte tömningsbara urinpåsar.
 • Använda blöjor läggs i plastpåse som försluts. Därefter kasseras den i farligt avfall.
 • Omhänderta flergångsmaterial och desinfektera i disk- eller spoldesinfektor.
 • Omhänderta engångsmaterial som farligt avfall. Förslut avfallet i plastpåse och lägg i farligt avfall. Märk förpackningen med "Farligt avfall" och "Cytostatikaavfall".
Till toppen av sidan