Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Cytostatika, cytotoxiska läkemedel

Omhändertagande av avfall, spill, och utsöndringar

Avfall

Avfall som uppstår vid hantering eller vid kontakt med cytostatikabehandlad patient är riskavfall. Omhändertagande av cytostatikakontaminerat avfall ska ske på sådant sätt, att personal och omgivning i alla hanteringsled skyddas från exponering. Vid all hantering av cytostatikakontaminerat riskavfall ska utrustning som snabbt innesluter riskavfallet användas. Allt cytostatikakontaminerat material (även skärande/stickande) som använts, kasseras i i riskavfallsbehållare, som märks med etikett. Behållare ska hållas förslutna så att avdunstning och damm inte kommer ut i rumsluften. Läs mer i Vårdhandbokens texter om avfall, farligt.

Spill och stänk

Omhändertagande av spill ska ske på ett sådant sätt att patient, personal och omgivning skyddas från onödig exponering. Vid omhändertagande av spill används cytostatikagodkänd skyddsrock med hel front, långa ärmar och muddar, cytostatikagodkända nitrilhandskar och andningsskydd (FFP klass 3 till exempel 3M). Spillbox bör finnas på varje enhet. Vid risk för stänk, använd skyddsglasögon. Allt kontaminerat material ska hanteras som risk-/cytostatikaavfall.

Verksamheter kan bedöma att dubbla handskar kan behövas vid hantering av spill och stänk. Efter riskbedömning upprättas lokal rutin för användning av dubbla handskar.

Spill på ytor

 1. Utspilld lösning torkas genast upp. Använd torkduk vid mindre spill. Vid större spill (mer än 5 mL), använd spillboxen. Låt den utspillda lösningen sugas upp. Undvik svepande rörelser.
 2. Skölj upprepade gånger med vatten, därefter rengöring enligt normal rutin.
 3. Allt kontaminerat material ska förslutas i avsedd påse och kasseras i farligt avfall.

Förslag på innehåll i spillbox

 • Cytostatikagodkänd skyddsrock med hel front, lång ärm och mudd.
 • 2 par cytostatikagodkända nitrilhandskar av vardera i storlek S, M och L.
 • 1 munskydd med andningsfilter.
 • 1 par skyddsglasögon.
 • 1 par skoskydd.
 • 1 par ärmskydd.
 • 4 plastpåsar.
 • 1 vattenlöslig tvättpåse.
 • 1 riskavfallspåse (gul).
 • 4 blöjor.
 • 2 hygienunderlägg.
 • 1 bruksanvisning.

Observera att spillboxen ska återställas direkt efter användning.

Tillvägagångssätt vid spill

 1. Informera minst en kollega att området är kontaminerat så att ingen annan beträder området samt att du kan få assistans om mer material behövs.
 2. Ta på dig skyddsutrustning, cytostatikagodkända nitrilhandskar.
 3. Lägg blöjorna över det kontaminerade området.
 4. Undvik svepande rörelser.
 5. Tvätta ytan med rengöringsmedel och vatten, torka torrt, upprepa om nödvändigt proceduren. Avsluta med ytdesinfektion.
 6. Kassera allt kontaminerat material i en plastpåse och släng i farligt avfall.
 7. Lägg skyddsrocken i en vattenlöslig tvättpåse, därefter i en märkt gul riskavfallspåse.
 8. Kontaminerade textilier hanteras som riskavfall.
 9. Tvätta händerna med tvål och vatten, avsluta med handdesinfektion.
 10. Dokumentera tillbud och skriv en avvikelserapport.

Spill på textilier

Textilier som kontamineras byts omedelbart och läggs i cytostatikatvätt, det vill säga i en tvättsäck med innersäck av plast som löses upp vid tvätt. Vid större spill, till exempel havererad infusionspåse, kan tvätten lindas in i torra textilier för att inte innerpåsen ska lösas upp innan den läggs i tvättmaskin på tvätteriet. Om det ändå finns risk för läckage ska textilierna hanteras som farligt avfall.

Stänk i ögon

 1. Skölj omedelbart och i minst 15 minuter med vatten eller Natriumklorid 9 mg/mL. Använd helst ögonduschen.
 2. Kontakta ögonläkare.
 3. Dokumentera tillbud och skriv avvikelserapport.
 4. Bör anmälas som arbetsskada.

Spill på oskyddad hud

 1. Skölj omedelbart och i minst fem minuter med vatten.
 2. Tvätta därefter noga med tvål och vatten.
 3. Dokumentera tillbud och skriv avvikelserapport.
 4. Bör anmälas som arbetsskada.

Utsöndringar

Olika cytostatikapreparat har olika utsöndringstid. En del läkemedel eller verksamma rester av läkemedel kan utsöndras hos patienter via urin, tarmtömningar, uppkastningar eller blod, mer än fem dygn efter behandlingen AFS (2005:5 Till§23). Det finns också studier som visar att det kan finnas cytostatikarester kvar i urinen i mer än fem dagar [7-10]. Information om exakt utsöndringstid finns i Fass, i cytostatikamanualer och i särskilda broschyrer från läkemedelstillverkarna.

Under utsöndringstiden gäller följande:

Använd cytostatikagodkänd skyddsrock med helfront, lång ärm och mudd samt cytostatikagodkända nitrilhandskar vid omhändertagande av utsöndringar.

 • Om urin samlas i flaska eller bäcken ska lock användas. Låt urinen svalna på grund av att varm urin förångas mer [11]. Häll därefter urinen försiktigt i spoldesinfektorn (ej varm spoldesinfektor) eller i toaletten. Undvik stänk.
 • Urin i urinpåsar kan slängas direkt i farligt avfall utan att tömmas. Använd inte tömningsbara urinpåsar.
 • Använda blöjor läggs i plastpåse som försluts. Därefter kasseras den i farligt avfall.
 • Omhänderta flergångsmaterial och desinfektera i disk- eller spoldesinfektor.
 • Omhänderta engångsmaterial som farligt avfall. Förslut avfallet i plastpåse och lägg i farligt avfall. Märk förpackningen med "Farligt avfall" och "Cytostatikaavfall".

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan