Läkemedelshantering - Översikt

LÄKEMEDELSHANTERING

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården ska tillämpas på läkemedelshantering inom verksamhet som omfattas av:

  • Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763).
  • Tandvårdslagen (SFS 1985:125).
  • Vaccinationsverksamhet.

Med läkemedelshantering avses ordination (inklusive läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelse), iordningställande, administrering, rekvisition (beställning av läkemedel), kontroll (av narkotika) och förvaring av läkemedel. Socialstyrelsen skriver föreskrifter om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför tillsyn utifrån Socialstyrelsens föreskrifter samt övervakar hur läkemedel används i vården. IVO handlägger även Lex Mariaanmälningar.

Det är Läkemedelsverket som godkänner alla läkemedel och naturläkemedel som ska användas i Sverige. Ofta är det även EU:s läkemedelsmyndighet som har godkänt läkemedlen. Myndigheten kontrollerar också narkotika, teknisk sprit, kosmetika och medicintekniska produkter, dit bland annat tandvårdsmaterial räknas. Läkemedelspriserna sätts av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), som också bestämmer vilka läkemedel som ska subventioneras av staten.

Författningar från Arbetsmiljöverket är aktuella vid arbete med läkemedel, särskilt när det gäller cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt (AFS 2005:5). För radioaktiva läkemedel finns ytterligare bestämmelser i strålskyddslagen (1988:220) och i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1999:4) om kontroll av radioaktiva läkemedel.

I Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård finns bestämmelser om att en legitimerad yrkesutövare ska göra en bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård, planera egenvården samt följa upp och ompröva bedömningen.

Till toppen av sidan