Akuta åtgärder vid transfusionsreaktion

TRANSFUSION AV BLODKOMPONENTER
 1. Avbryt omedelbart transfusionen. Låt infartskanylen ligga kvar.
 2. Kontrollera patientens allmäntillstånd, andning och cirkulation.
 3. Kontakta jourhavande eller ansvarig läkare på vårdinrättningen. Notera reaktionen i journalen.
 4. Kontrollera att
  • patientens identitet stämmer med blodenhetens transfusionsdokument 
  • ABO och RhD grupp på blodenhetens etikett är förenlig med patientens blodgrupp
  • blodenhetens nummer stämmer överens med transfusionsdokumentet
  • vid erytrocyttransfusion att erytrocyter av förenlig typ använts om irreguljära antikroppar mot erytrocyter påvisats hos patienten.
 5. Informera Transfusionsmedicin om reaktionen. Fyll i remiss Rapport vid transfusionskomplikation, ange omständigheterna i fallet.

  Om ansvarig läkare i samråd med transfusionsmedicin bestämmer att reaktionen ska utredas:

 6. Kontrollera urinproduktionen. Notera urinens färg.
 7. Lämna blodenhet/enheter och nytaget blodprov på patienten till Transfusionsmedicin samt ifylld Rapport vid transfusionskomplikation.

Trombocyt- eller plasmatransfusion

Eventuell utredning vid trombocyt- eller plasmatransfusion utförs efter samråd med Transfusionsmedicin. Fyll i remiss Rapport vid transfusionskomplikation, ange omständigheterna i fallet. Lämna enhet/enheter till Transfusionsmedicin samt ifylld Rapport vid transfusionskomplikation.

Reaktionstyp  Symtom  Orsak  Klinisk handlingsplan
Allergisk
(lätt)
 
Klåda, urtikaria.  Oftast okänd, ibland
antikroppar mot
plasmaproteiner. 

Steg 1-3 samt 5 ovan.
Ge ev antihistamin eller
kortikosteroider.
Fortsätt transfusion om
symtomen upphört
inom 30 min. I annat
fall tillämpa något av
alternativen nedan.

Allergisk
(svår)
 
Anafylaxi med
ångest, oro, klåda,
urticaria,
blodtrycksfall,
takykardi,
andningssvårigheter.
Oftast okänd, ibland
antikroppar mot
plasmaproteiner
(främst IgA).

Steg 1-7 ovan. Ge
adrenalin, antihistamin,
kortikosterider, ev ß2-
stimulerare, syrgas.
Överväg IgA-brist. Om
fortsatt transfusion är
nödvändig, överväg
tvättade enheter.

Febril Ångest, oro, feber,
frossa,
ansiktsrodnad,
takykardi. 
Antikroppar mot
leukocyter eller
trombocyter. Bakteriell
kontamination. 
Steg 1-7 ovan. Ev
blododling. Ge
antipyretika, ev
antibiotika, ev
kortikosteroider. Om
fortsatt transfusion är
nödvändig, överväg
leukocytreducerade
enheter.
Akut
hemolytisk
 

Ångest, oro, bröst-
och ländsmärtor,
huvudvärk, andnöd,
frossa, feber,
blodtrycksfall, chock,
oförklarlig blödning,
hemoglobinemi, röd
urin. 

Intravaskulär hemolys
på grund av
blodgruppsoförenlighet.
Gramnegativ sepsis vid
infekterat
transfusionsblod.
Oavsiktligt överhettat
eller fryst blod. 
Steg 1-7 ovan.
Chockbehandling,
adrenalin, syrgas, ev
kortikosteroider.
Forcerad diures med
vätska och diuretika
vid hemoglobinemi.
Kontakta
Transfusionsmedicin
för plasmabyte vid
massiv
hemoglobinemi.
Behandla snabbt vid
tecken på DIC, utred
snarast orsaken till
transfusionsreaktionen.
TRALI
(Transfusion-
relatec acute
lung injury)
 
Andnöd, ångest,
lungödem,
blodtrycksfall, sänkt
syrgassaturation.
Uteslutningsdiagnos,
krävs lungpåverkan
under/inom 6 timmar
efter transfusionen
samt bilaterala
lunginfiltrat på
lungröntgen. Kan bero
på antikroppar mot vita
blodkroppar hos givare
eller patient 
Steg 1-7 ovan.
Kortikosteroider,
intensiv andningshjälp.
Hypotension  Blodtrycksfall under
eller direkt efter
transfusion. 
Medicinering med
ACE-hämmare eller
användning av negativt
laddade filter. 
Steg 1-7 ovan.
Vätskeinfusion.
Cirkulations-
överbelastning
 
Andnöd, cyanos,
lungödem, takykardi,
hypertension,
fotsvullnad. 
Hjärtsvikt pga för
snabb transfusion,
speciellt hos äldre
patienter eller små
barn. 
Steg 1-7 ovan. Syrgas
vid behov, diuretika. 

 

Till toppen av sidan