Transfusion av blodkomponenter

Akuta åtgärder vid transfusionsreaktion

Erytrocyttransfusion

 1. Avbryt omedelbart transfusionen. Låt infartskanylen ligga kvar.
 2. Kontrollera patientens allmäntillstånd, andning och cirkulation.
 3. Kontakta jourhavande eller ansvarig läkare på vårdinrättningen. Notera reaktionen i journalen.
 4. Kontrollera att
  • patientens identitet stämmer med blodenhetens transfusionsdokument 
  • ABO och RhD grupp på blodenhetens etikett är förenlig med patientens blodgrupp
  • blodenhetens nummer stämmer överens med transfusionsdokumentet
  • vid erytrocyttransfusion att erytrocyter av förenlig typ använts om irreguljära antikroppar mot erytrocyter påvisats hos patienten.
 5. Informera Transfusionsmedicin om reaktionen. Fyll i remiss Rapport vid transfusionskomplikation, ange omständigheterna i fallet.

  Om ansvarig läkare i samråd med transfusionsmedicin bestämmer att reaktionen ska utredas:

 6. Kontrollera urinproduktionen. Notera urinens färg.
 7. Lämna blodenhet/enheter och nytaget blodprov på patienten till Transfusionsmedicin samt ifylld Rapport vid transfusionskomplikation.

Trombocyt- eller plasmatransfusion

Eventuell utredning vid trombocyt- eller plasmatransfusion utförs efter samråd med Transfusionsmedicin. Fyll i remiss Rapport vid transfusionskomplikation, ange omständigheterna i fallet. Lämna enhet/enheter till Transfusionsmedicin samt ifylld Rapport vid transfusionskomplikation.

 

 

Typ av transfusionsreaktion  

 

Symtom

Åtgärd vid akut reaktion

Akuta hemolytiska reaktioner

 

Ångest, oro, bröst-
och ländsmärtor,
huvudvärk, andnöd,
frossa, feber,
blodtrycksfall, chock,
oförklarlig blödning,
hemoglobinemi, röd
urin.
 • Stoppa transfusion
 • Tillkalla patientansvarig läkare
 • Kontrollera patientens och blodenhetens identitet
 • Informera och rådgör med Blodcentralen
 • Snabb insats av intensivvård om nödvändigt
Bakteriell kontamination av blodenhet Ångest, oro, feber,
frossa,
ansiktsrodnad,
takykardi. 
 • Stoppa transfusion
 • Tillkalla patientansvarig läkare
 • Informera och rådgör med Blodcentralen
 • Bakteriell odling av patient och blodkomponent
 • Antibiotikaterapi
Allergisk reaktion - allvarlig                    

 

 

Anafylaxi med
ångest, oro, klåda,
urticaria,
blodtrycksfall,
takykardi,
andningssvårigheter.

 • Stoppa transfusion
 • Tillkalla patientansvarig läkare
Allergisk reaktion - lätt

 

Klåda, urtikaria. 

 • Pausa transfusion
Transfusionsrelaterad akut lungskada (TRALI)

Andnöd, ångest,
lungödem,
blodtrycksfall, sänkt
syrgas-saturation.

 • Stoppa transfusion
 • Symtomatisk behandling med syreterapi och ventilationsstöd vid behov
Transfusionsrelaterad volymöverbelastning (TACO) Andnöd, cyanos,
lungödem, takykardi,
hypertension,
fotsvullnad. 
 • Stoppa transfusion
 • Symtomatisk behandling med syreterapi och diuretika
Hypotensiva reaktioner Blodtrycksfall under,
eller direkt efter,
transfusion. 
Oftast övergående
Febrila icke hemolytiska transfusionsreaktioner (FNHTR) Ångest, oro, feber,
frossa,
ansiktsrodnad,
takykardi. 
 • Pausa transfusion
 • Övervaka patienten

 

 

Till toppen av sidan