Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Transfusion av blodkomponenter

Akuta åtgärder vid transfusionsreaktion

Ibland uppstår oönskade reaktioner hos patienter i samband med transfusion. Det är oftast lätta allergiska reaktioner med klåda och urtikaria eller frossa och feber. Feber och frossa kan dock ibland vara uttryck för en mer allvarlig reaktion. Reaktionen kan komma akut, i direkt samband med med transfusionen, eller vara fördröjd. Med några undantag saknas specifik behandling och flertalet aktuella terapier är därför rent symtomatiska.

Erytrocyttransfusion

 • Avbryt omedelbart transfusionen. Låt den intravenösa infartskanylen sitta kvar.
 • Kontrollera patientens allmäntillstånd, andning och cirkulation.
 • Kontakta jourhavande läkare eller ansvarig läkare på vårdinrättningen.
 •  Kontrollera att
  • patientens identitet stämmer med blodenhetens transfusionsdokument 
  • ABO och RhD grupp på blodenhetens etikett är förenlig med patientens blodgrupp
  • blodenhetens nummer stämmer överens med transfusionsdokumentet
  • erytrocyter av förenlig typ använts om irreguljära antikroppar mot erytrocyter påvisats hos patienten.
 • Dokumentera patientens symtom i journalen.
 • Informera Transfusionsmedicin om reaktionen. Fyll i remiss "Rapport vid transfusionskomplikation", ange omständigheterna i fallet.

  Om ansvarig läkare i samråd med Transfusionsmedicin bestämmer att reaktionen ska utredas:
 • Kontrollera patientens urinproduktion.
 • Notera urinens färg.
 • Lämna blodenhet/enheter och nytaget blodprov på patienten till Transfusionsmedicin.
 • Fyll i remiss "Rapport vid transfusionskomplikation" och lämna till Transfusionsmedicin..

Trombocyt- eller plasmatransfusion

Eventuell utredning vid trombocyt- eller plasmatransfusion utförs i samråd med Transfusionsmedicin.

 • Fyll i remiss "Rapport vid transfusionskomplikation", ange omständigheterna i fallet.
 • Lämna påse/påsar med trombocyter eller plasma till Transfusionsmedicin samt ifylld Rapport vid transfusionskomplikation.

 

Transfusionsreaktioner

Typ av transfusionsreaktion

 

Symtom

Åtgärd vid
akut reaktion

Akuta hemolytiska reaktioner

 

Ångest, oro, bröst-
och ländsmärtor,
huvudvärk, andnöd,
frossa, feber,
blodtrycksfall, chock,
oförklarlig blödning,
hemoglobinemi, röd
urin.
 • Stoppa transfusion
 • Tillkalla patientansvarig läkare
 • Kontrollera patientens och blodenhetens identitet
 • Informera och rådgör med Blodcentralen
 • Snabb insats av intensivvård om nödvändigt

Bakteriell

kontamination av blodenhet

Ångest, oro, feber,
frossa,
ansiktsrodnad,
takykardi. 
 • Stoppa transfusion
 • Tillkalla patientansvarig läkare
 • Informera och rådgör med Blodcentralen
 • Bakteriell odling av patient och blodkomponent
 • Antibiotikaterapi

Allergisk reaktion - allvarlig     

 

 

Anafylaxi med
ångest, oro, klåda,
urtikaria,
blodtrycksfall,
takykardi,
andningssvårigheter.

 • Stoppa transfusion
 • Tillkalla patientansvarig läkare

Allergisk reaktion - lätt

 

Klåda, urtikaria. 

 • Pausa transfusion

Transfusionsrelaterad akut lungskada (TRALI)

Andnöd, ångest, lungödem, blodtrycksfall, sänkt syrgas-saturation.

 • Stoppa transfusion
 • Symtomatisk behandling med syreterapi och ventilationsstöd vid behov

Transfusionsrelaterad volymöverbelastning (TACO)

Andnöd, cyanos,
lungödem, takykardi,
hypertension,
fotsvullnad. 
 • Stoppa transfusion
 • Symtomatisk behandling med syreterapi och diuretika

Hypotensiva reaktioner

Blodtrycksfall under,
eller direkt efter,
transfusion. 
Oftast övergående

Febrila icke hemolytiska transfusionsreaktioner (FNHTR)

Ångest, oro, feber,
frossa,
ansiktsrodnad,
takykardi. 
 • Pausa transfusion
 • Övervaka patienten

 

 

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan