Transfusion av blodkomponenter

Beställning av undersökning

Inför transfusion utförs transfusionsmedicinsk laboratorieundersökning. Detta avser blodgruppering och/eller BAS-test eller MG-test:

 • Blodgruppering kan mycket förenklat beskrivas som en undersökning av patientens antigen och antikroppar för att ta reda på vilken grupp patienten tillhör i AB0-systemet samt om patienten har eller saknar rhesusfaktor, så kallat D antigen.
 • Vid BAS-test görs blodgruppskontroll och antikroppsscreening av mottagaren.
 • MG-test (mottagare-givare) är en förenlighetsprövning som krävs om blodmottagaren har irreguljära erytrocytantikroppar. Utvalda blodenheters erytrocyter testas mot blodmottagarens plasma (tidigare kallades detta korstest).

Provtagning för blodgruppsbestämning och förenlighetsprövning inför blodkomponentbeställning ska göras vid två separata tillfällen. Proven kan tas av samma person. I akuta fall får de tas vid samma tillfälle.

Märk provrör och remisser enligt den mottagande blodcentralens anvisningar före provtagning och identitetskontroll.

Här finns regionala tillägg

Märk provrör och remiss

Märk provrör och remiss med patientens fullständiga identitetsuppgift, det vill säga

 • svenskt personnummer/samordningsnummer
 • efternamn
 • förnamn eller initialer.

Om personnumret inte är känt, märk med tillfällig identitet enligt vårdinrättningens fastställda system för tillfällig identifiering (reservnummer/akutnummer).

Märk dessutom remissen


Märk dessutom remissen med

 • datum och eventuell tidpunkt för när transfusionen planeras
 • beställande enhet och vårdinrättning
 • diagnos
 • eventuella tidigare transfusioner, transplantations- och transfusionsreaktioner samt graviditeter
 • beställande läkares namn.

Kontrollera patientens identitet

Kontrollera patientens identitet:

 • Låt patienten få uppge sitt namn och personnummer och/eller jämför med patientens identitetsband. I öppenvård sker kontroll mot patientens id-handling. Patientens muntligen uppgivna identitetsuppgifter får användas, om de bedöms vara tillförlitliga.
 • Kontrollera mot de uppgifter som finns på rör och remiss.

Underteckna remissen

Underteckna remissen när provtagning och identifieringskontroll slutförts.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan