Transfusion av blodkomponenter

Transfusion av blodkomponenter - Översikt

Blodkomponenter framställs vid blodcentraler ur helblod från friska blodgivare eller direkt från givare via aferesteknik, det vill säga cellerna koncentreras genom centrifugeringsteknik under pågående tappning. Patienten undersöks för blodgruppsserologisk bestämning före transfusionen.

Behovet av transfusion av olika blodkomponenter kan härröra från till exempel försämrad benmärgsproduktion vid sjukdom eller tumörbehandling eller stora blodförluster vid till exempel trauma och kirurgi.

Läkarordination

Transfusion sker efter ordination av läkare. Ordinationen ska vara dokumenterad. Transfusioner ska ske på klara medicinska indikationer med tanke på de potentiella infektiösa och immunologiska risker det innebär för mottagaren.

Ordinationen kan ibland föreskriva att komponenten ska vara leukocytreducerad och/eller bestrålad. Vid massiva transfusioner eller när patienten har starka köldantikroppar används blodvärmare.

Läkare ska göra riskbedömning för transfusioner i hemmet.

Behörigheter med mera

Det är verksamhetschefen som beslutar om vilken kompetens och erfarenhet som krävs för transfusion och hantering av blodenheter. Verksamhetschefen beslutar också vem som ska ansvara för dokumentering, rapportering och utredning. En läkare eller sjuksköterska ska ha ansvaret för en transfusion. 

Prov för transfusionsmedicinsk laboratorieundersökning får tas av hälso- och sjukvårdspersonal med rätt utbildning och som bedöms vara kompetent för uppgiften.

Blodkomponenter kan ges via intravenösa infarter, till exempel PVK, CVK och subkutan venport.

Vårdgivare ska tillse att en sjukvårdsinrättning rekvirerar blodkomponenter från en blodcentral som har Socialstyrelsens tillstånd att bedriva blodverksamhet.

Riktade transfusioner

I undantagsfall ges riktade transfusioner, det vill säga blodkomponenter från en givare ges till en förutbestämd mottagare. Mottagaren kan också ha eget blod lagrat för så kallad autolog transfusion.

Blodkomponenter för transfusion

De blodkomponenter som kommer att beröras i detta avsnitt är erytrocytkoncentrat, flytande plasma, färskfryst plasma och trombocytkoncentrat. Alla blodkomponenter för transfusion finns inte tillgängliga på alla blodcentraler.

Erytrocytkoncentrat består av röda blodkroppar som slammats upp i särskild näringslösning, så kallad SAGM, för att klara lagring bättre.

Flytande plasma består av samtliga plasmaproteiner och koagulationshämmare men har en något minskad halt av labila koagulationsfaktorer.

Färskfryst plasma (FFP) består av samtliga plasmaproteiner och koagulationshämmare men med en högre halt av labila koagulationsfaktorer inklusive Faktor V och Faktor VIII. Andra produktnamn kan komma ifråga för likvärdig produkt.

Trombocytkoncentrat består av trombocyter som slammats upp i plasma eller särskild näringslösning.

Till toppen av sidan