Ren och steril rutin utanför operationsenheter

Steril rutin - tillvägagångssätt

För att tillämpa steril rutin behövs:

 • Sterilt engångs- och /eller flergångsmaterial.
 • Funktions- och kvalitetssäkrad diskdesinfektor för rengöring och desinfektion av flergångsmaterial. Rengöring och desinfektion föregår alltid sterilisering.
 • Validerad och kontrollerad steriliseringsprocess, helst genom avtal med sterilcentral, för sterilisering av flergångsmaterial.

Aseptisk hantering av material vid steril rutin

Sterilt material förvaras och hanteras så att materialet behåller steriliteten hela vägen fram till användning hos patienten, aseptisk hantering.

Förvaring

Sterilt material förvaras torrt, dammfritt och skyddat från solljus i till exempel ett skåp eller en låda, lämpligen i separat förrådsrum. Undvik stora lager. Sterilt engångsmaterial bör förvaras i avdelningsförpackning, för att säkerställa renhetsgraden.

Rengöring och desinfektion av skåp, hyllor och lådor

Utrymmet där sterilt material förvaras ska rengöras regelbundet. Använd ett alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel vid rengöring av skåp, hyllor och lådor:

Omläggning och behandling enligt steril rutin

Steril rutin ska användas då hud eller slemhinna penetreras för att undvika att mikroorganismer tillförs till steril vävnad. Exempel då steril rutin används utanför operationsenhet är mindre kirurgiska och gynekologiska ingrepp såsom extirpation av naevus och lipom eller spiral­insättning. Steril rutin används även vid omläggning av sår som har öppen förbindelse med steril kroppshåla eller led, samt vid kateterisering eller blåssköljning i samband med kirurgiska ingrepp i urinvägarna.

 • Vid steril rutin används alltid engångs plastförkläde alternativt kompletterande klädsel med steril rock. Syftet med plastförkläde/steril rock är förebygga indirekt kontaktsmitta från personalens arbetskläder. Steril rock kan krävas för att bibehålla renhetsgraden exempelvis om instrument, ledare med mera riskerar att komma i kontakt med arbetskläder.
 • Vid mindre kirurgiska ingrepp används alltid sterila handskar. Vid övriga sterila ingrepp där det går att bibehålla aseptiken kan rena undersökningshandskar användas.
 • Vid risk för stänk av kroppsvätskor mot ansiktet, använd visir eller motsvarande stänkskydd.

Kompletterande klädsel, steril drapering och behov av specialventilation

Bedöm behovet av ytterligare klädsel och steril drapering enligt lokala anvisningar. Faktorer som påverkar är ingreppets lokalisation och djup, hur lång tid ingreppet beräknas ta och om patienten har ökad risk för komplikationer, till exempel infektion. Kompletterande klädsel innebär steril operationsrock, operationsmössa och munskydd. Steril drapering innebär steril inklädning av operations - eller punktionsområdet, till exempel vid ledinjektion. Mer omfattande operativa ingrepp och behandlingar eller liknande bör ske på operationssal med hög hygienisk standard och luftrenhet. Läs mer i Vårdhandbokens texter om operationssjukvård.

Lokala anvisningar kan finnas för bedömning av vilka ingrepp som ska utföras på operationsenhet med högre luftrenhet (specialventilation) samt när det finns behov av kompletterande klädsel och steril drapering.

Här finns regionala tillägg

Gör så här vid arbete enligt steril rutin:

 • Hantera alltid förpackat engångs- och flergångsmaterial med desinfekterade händer.
 • Ta fram det material som du ska använda till den enskilde patienten och placera det på desinfekterad yta, till exempel bricka eller vagn.
 • Kontrollera att förpackningar är hela, torra och att utgångsdatum inte passerat.

Steril uppdukning ska ske i så nära anslutning till ingreppet som möjligt. Uppdukningen bör ske av två personer, till exempel den som utför det sterila momentet och en assistent.

 • Duka upp på sterilt underlag. Använd steril plastad duk eller sterilt omläggningsset.
 • Hantera alltid oförpackat sterilt material med sterila handskar eller sterila instrument.
 • Använd sterila lösningar.

Huddesinfektion vid mindre kirurgiska ingrepp utanför operationsenhet

Rengör och desinfektera det hudområde på patienten där ingreppet ska utföras genom att:

 • Tvätta synligt smutsig hud med tvål och vatten eller med klorhexidintvål enligt lokal anvisning.
 • Torka torrt.
 • Applicera därefter rikligt med klorhexidinsprit 5 mg/mL och gnid in under ½ - 2 minuter, beroende på typ av ingrepp. Använd flera tvättorkar.

Den som ska utföra ingreppet - handdesinfektion:

 • Tvätta händer och underarmar noggrant med tvål och vatten.
 • Torka torrt.
 • Vid mindre och kortare ingrepp desinfekteras händer och underarmar därefter med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel som innehåller minst 70% etylalkohol.
 • Vid djupare och längre ingrepp desinfekteras händer och underarmar därefter med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel med fördröjd effekt, så kallad preoperativ eller kirurgisk handdesinfektion.

Hantering av använt material och utrustning

 • Kassera använt förbrukningsmaterial, handskar och förkläde direkt. Även överblivet engångsmaterial kasseras.
 • Ta hand om använt flergångsmaterial direkt och kör det i diskdesinfektor. Desinfektion och rengöring föregår alltid steriliseringsprocessen.
 • Desinfektera arbetsytor och eventuell patientbrits eller gynekologstol med mera,  som kan ha förorenats med kroppsvätskor med alkoholbaserat desinfektionsmedel eller motsvarande.
Till toppen av sidan