Vid kronisk hemodialysbehandling krävs en bra blodaccess och om möjligt väljs AV- (Arterio-Venös) fistel i första hand. AV-fisteln görs vanligen på underarmen eller överarmen, i sällsynta fall på lårets insida. Den anläggs genom att en artär kopplas samman med en ven. En del av artärblodet flödar då via anastomosen (förbindelsen) direkt över till venen, som på grund av flödet och det förhöjda trycket ökar i diameter och blir grövre. Venen kan efter 6-8 veckors mognad användas för nålsättning och access för dialys.

I första hand används patientens egna kärl till AV-fisteln. Om detta inte fungerar kan man använda ett konstgjort material, graft. Undvik att sticka i patientens kärl på underarmen för en eventuellt framtida access.Vid blodprovstagning och behov av en perifer venkateter använd i första hand handryggen.

Personal som ska handha en AV-fistel eller graft måste ha adekvat utbildning inom området. Det krävs goda kunskaper för att kunna bedöma symtom som kan tyda på sviktande fistelfunktion.

AV-fistel i underarmen. Vid nålsättning i fisteln används venen.

Kontroller av AV-fisteln

Auskultation/palpation - funktionskontroll

Med stetoskop hörs över anastomosen det typiska bruset som uppkommer när artärblodet i takt med pulsen flödar över på vensidan. Man kan även känna ett så kallat svirr genom att lägga ett finger över anastomosen. Om bruset upphört har AV-fisteln slutat att fungera. Det är viktigt att patienten lär sig känna efter svirret och kontaktar läkaren om det upphört.

Inspektion

Fisteln undersöks avseende

 • svullnad
 • rodnad
 • värmeökning
 • smärta
 • ömhet
 • pulsation
 • svirr
 • eventuellt vätskande/blödande stickställen.

Vid något av dessa symtom ska läkare kontaktas. Symtomen kan vara tecken på en fistelinfektion, som kan vara ett mycket allvarligt tillstånd på grund av risken för sepsis och fistelruptur. Det sistnämnda är en ovanlig komplikation.

Dokumentation

Dokumentera all hantering och avvikelser i patientens journal. Använd gärna en ritning eller ett stickschema då flera personer punkterar accessen.

Stickteknik

Det är endast utbildad personal eller patient som ska sticka i fisteln eller graftet. Det är viktigt med noggrann aseptik vid punktionen. Tvätta flödigt med Klorhexidinsprit (5 mg/mL) och låt torka. Tillämpa basala riktlinjer och använd visir för att skydda dig mot stänk.

Olika sticktekniker används i olika typer av accesser. Kontrollera funktionen, gärna med bärbart ultraljud, och hitta lämpligt stickställe. Läs operationsberättelsen före punktion i patientens fistel/graft om du inte känner just den accessen. Fixera nålarna noggrant enligt lokala anvisningar.

 1. Desinfektera hudytan flödigt med klorhexidinsprit (5 mg/mL).
 2. Invänta inverkningstiden, som är den tid det tar för medlet att torka in.
 3. Sätt nålarna på plats och fixera noggrant enligt lokala anvisningar.

Avlägsnande av nålar

Använd munskydd/visir för att skydda dig mot stänk.

 1. Dra ut nålen/nålarna och lägg samtidigt ett lätt tryck över insticksstället. Trycket anpassas efter blödningens intensitet, men får inte vara för hårt eftersom man då riskerar att skada AV-fisteln.
 2. Tryck i minst 10 minuter eller tills blödningen upphört.
 3. Sätt på sterilt förband som kan tas bort efter några timmar.

 

Till toppen av sidan