Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Dialys, hemodialys

Femoraliskateter

Vid behov av akut dialys när ingen blodaccess finns tillgänglig kan en dialyskateter (CDK) för engångsbruk (femoraliskateter) läggas i vena femoralis. Ibland kan en mjuk dialyskateter läggas in i vena femoralis för att kunna användas vid några dialystillfällen [4].

Inläggning

En femoraliskateter läggs in under sterila förhållanden med så kallad Seldingerteknik. Patienten ska ligga i renbäddad säng och hudområdet ska före ingreppet tvättas med desinfekterande tvättsvamp. Ingreppet ska utföras av sterilklädd personal med steril uppdukning och steril drapering kring det hudområde ingreppet ska göras. Personal som ska utföra ingreppet ska göra preoperativ handdesinfektion. Läs mer om kompletterande klädsel och steril drapering i Steril rutin utanför operationsenheter.

Patienten upplever vanligtvis inget obehag av katetern men måste ha sängläge under dialysbehandlingen.

Katetern ska fixeras väl och inspekteras med jämna mellanrum under behandlingen så att eventuell blödning upptäcks [1,2].

Femoraliskatetern avlägsnas vanligen efter behandlingen eftersom placeringen i ljumsken medför risk för infektion och trombos. Vid blodaccessproblem kan läkare besluta att femoraliskatetern kan ligga kvar några dagar för fortsatt behandling. Katetern ska då sutureras och vara fastsuturerad tills den ska avlägsnas. Katetern inspekteras dagligen och omläggning sker vid behov. Lossnar sutur eller om det finns tecken på infektion eller trombos ska läkare kontaktas.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan