Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Dialys, hemodialys

CDK, omläggning och användning

Omläggning av insticksställe

Omläggning av central dialyskateter (CDK) utförs med aseptisk metod med sterilt material och skyddshandskar eller sterila handskar [9]. Läs mer i Vårdhandboken om Steril rutin - tillvägagångssätt.

Inspektion av insticksställe (exit-site) ska ske inför varje dialysbehandling eller dagligen om patienten är inlagd på vårdavdelning. Tecken på infektion är rodnad, smärta, blödning, vätskande exit-site och klåda. Rapportera ovanstående iakttagelser till behandlingsansvarig läkare.

Omläggning sker var femte till var sjunde dag under förutsättning att högpermeabelt förband som är transparent används och att insticksstället är torrt och retningsfritt. Annars ska omläggning ske oftare.

Desinfektera insticksstället och huden runtomkring flödigt med klorhexidinsprit
5 mg/mL eller annat desinfektionsmedel med motsvarande effekt. Vänta tills klorhexidspriten eller motsvarande medel har torkat, täck därefter exit-site med transparent förband. Dokumentera datum för omläggning och eventuella avvikelser i patientens journal.

Här finns regionala tillägg

Användning

Prover, infusioner och injektioner ska inte tas eller ges i CDK. Dialyssjuksköterskorna kan ta prover i samband med dialysbehandlingen. Lokala rutiner kan förekomma.

Vid all användning av CDK, arbeta enligt aseptisk metod.

Gör så här:

  • Innan CDK:n används ska läkemedlet som förhindrar koagulation, så kallat kateterlås, avlägsnas.
  • Katetern får aldrig lämnas öppen. Till varje skänkel måste alltid anslutas antingen stoppkork, luer-lock spruta eller dialysslangar.
  • Direkt efter avslutad behandling ska katetern spolas igenom ordentligt med Natriumklorid 9mg/mL för injektionsbruk. Inga blodrester får finnas i katetern.
  • Katetern ska mellan behandlingarna vara fylld med läkemedel som förhindrar koagulation.
  • Innan katetern försluts med stoppkorkar ska utsidan av skänklarna rengöras med Natriumklorid 9 mg/mL för att få bort eventuella blodrester och därefter skrubbas ordentligt med klorhexidinsprit 5mg/mL eller annat desinfektionsmedel med motsvarande effekt, som får torka.
  • CDK:n ska märkas för att informera om typ av infart och för att minska risken för felkoppling. Uppgifter om typ av läkemedel som används som kateterlås, mängd, samt datum och signatur ska också anges.
  • Mellan dialysbehandlingarna är det lämpligt att täcka skänklarna med exempelvis en tubgasstrumpa.
  • När CDK:n inte används i längre perioder ska kateterlåset bytas med jämna mellanrum.

Här finns regionala tillägg

Patientinformation

Om patienten skrivs ut till hemmet och har kvar sin CDK är det viktigt att hen får information om vad som ska observeras och vilka åtgärder som ska vidtas vid eventuella komplikationer. Patienten bör få med sig stoppkorkar och kompresser samt telefonnummer dit hen kan vända sig vid eventuella problem. Informera patienten om hur hen kan täcka CDK:n och tubgasstrumpan med skyddsplast vid duschning [10].

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan