Dialys, hemodialys

CDK, omläggning och användning

Omläggning av insticksställe

Tillämpa steril rutin vid omläggning av CDK (central dialyskateter). Läs gärna mer i Vårdhandboken om Steril rutin - tillvägagångssätt.

Inspektion av insticksställe (exit site) ska ske inför varje dialysbehandling eller dagligen om patienten är inlagd på vårdavdelning. Tecken på infektion är rodnad, smärta, blödning, vätskande exit och klåda. Rapportera ovanstående iakttagelser till behandlingsansvarig läkare.

Omläggning sker var 5:e-7:e dag under förutsättning att högpermeabelt förband som är transparent används och att insticksstället är torrt och retningsfritt. Annars ska omläggning ske oftare.

Desinfektera insticksstället och huden runtomkring flödigt med klorhexidinsprit 5 mg/mL. Invänta inverkningstiden, det vill säga den tid det tar för medlet att torka in, täck därefter exit site med transparent förband. Dokumentera datum för omläggning och eventuella avvikelser i patientens journal.

Här finns regionala tillägg

Användning

Prover, infusioner och injektioner ska ej tas eller ges i CDK. Dialyssjuksköterskorna kan ta prover i samband med dialysbehandlingen. Lokala rutiner kan förekomma.

Vid all användning av CDK ska man arbeta aseptiskt.

  • Innan CDK:n används ska läkemedlet som förhindrar koagulation (så kallat lås) i katetern avlägsnas.
  • Katetern får aldrig lämnas öppen. Till varje skänkel måste alltid anslutas antingen stoppkork, luer-lock spruta eller dialysslangar.
  • Direkt efter avslutad behandling ska katetern spolas igenom ordentligt med Natriumklorid. Inga blodrester får finnas i katetern.
  • Katetern ska mellan behandlingarna vara fylld med medel som förhindrar koagulation.
  • Innan katetern försluts med stoppkorkar ska utsidan av skänklarna rengöras med Natriumklorid för att få bort eventuella blodrester och därefter skrubbas ordentligt med av tillverkaren rekommenderat desinfektionsmedel, vanligen klorhexidinsprit, som får torka.
  • Märkning av CDK:n ska göras, där typ av läkemedel som används som lås, mängd samt datum och signatur anges.
  • Mellan dialysbehandlingarna är det lämpligt att täcka förgreningen med exempelvis en tubgasstrumpa.
  • När CDK:n inte används i längre perioder ska kateterlåset bytas med jämna mellanrum.

Här finns regionala tillägg

Patientinformation

Om patienten skrivs ut till hemmet och har kvar sin CDK är det viktigt att hen får information om vad som ska observeras och vilka åtgärder som ska vidtas vid eventuella komplikationer. Patienten bör få med sig stoppkorkar och kompresser samt telefonnummer vart hen kan vända sig vid eventuella problem. Informera patienten hur hen kan plasta in CDK och tubgasstrumpan vid duschning.

Till toppen av sidan