Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Kateterisering av urinblåsa

Principer vid kateterisering

Renhetsgrad vid kateterisering

Katetern behålls steril vid införandet vilket kan åstadkommas genom att använda steril handske, sterilt instrument eller genom att föra in katetern med hjälp av dess innerförpackning. Ett aseptiskt arbetssätt tillämpas, det vill säga att produktens renhetsgrad bevaras [3].

Termer som "Ren rutin" och "Steril rutin" bör undvikas då de riskerar att förvirra hanteringen kring steril kateter och aseptiskt arbetssätt [13].

Här kan du läsa mer om renhetsgrader i Vårdhandboken.

Principer vid kateterisering

Följande principer är gemensamma för all kateterisering av urinblåsa utförd av vårdpersonal:

  • Patienten bör vara införstådd med behandlingen och där det är möjligt, ha gett sitt samtycke.
  • Hänsyn ska tas till patientens behov av integritet.
  • Basala hygienrutiner ska tillämpas.
  • Aseptisk teknik, kateterns sterilitet ska bevaras vid införandet till urinblåsan.
  • Urinrörets slemhinna ska skyddas mot friktion genom användning av rekommenderad mängd bedövningsgel med glidfunktion.
  • Kateterballong ska vara placerad inne i urinblåsan. Gäller kvarliggande kateter.
  • Slutet system med kateterventil eller tömbar urinuppsamlingspåse bör användas. Gäller kvarliggande kateter.

Det finns flera sätt att genomföra proceduren kateterisering. Det åligger verksamhetschef eller medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) att se till att det finns lokala anvisningar.

Lokala anvisningar ska förtydliga vilket material som används vid kateterisering, kateterval, rengöring, typ av gel samt förfaringssätt så att kateterns sterilitet bevaras. Lokala anvisningar ska också omfatta fixering och val av urinuppsamlingspåse/kateterventil samt vad dokumentationen ska innehålla. Lokala anvisningar bör finnas för tillvägagångssätt vid kateterisering inklusive material för att bevara kateterns sterilitet exempelvis med sterilt kateteriseringsset.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan