Kateterisering av urinblåsa

Principer vid kateterisering

Renhetsgrad vid kateterisering

Katetern behålls steril vid införandet vilket kan åstadkommas genom att använda steril handske, sterilt instrument eller genom att mata in katetern med hjälp av dess innerförpackning. Ett aseptiskt arbetssätt tillämpas, det vill säga att produktens renhetsgrad bevaras [3].

Tidigare termer "Ren rutin" och "Steril rutin" bör undvikas då de riskerar att förvirra hanteringen kring steril kateter och aseptiskt arbetssätt.

Här kan du läsa mer om renhetsgrader i Vårdhandboken.

Principer vid kateterisering

Gemensamt för all kateterisering av urinblåsa utförd av vårdpersonal är följande priniciper:

  • Patienten bör vara införstådd med behandlingen och, där det är möjligt, ha gett sitt samtycke.
  • Hänsyn ska tas till patientens behov av integritet.
  • Basala hygienrutiner ska tillämpas.
  • Aseptisk teknik, kateterns sterilitet ska bevaras vid införandet till urinblåsan.
  • Urinrörets slemhinna ska skyddas mot friktion.
  • Kateterballong ska vara placerad inne i urinblåsan. Gäller kvarliggande kateter.
  • Slutet system, tömbar urinuppsamlingspåse eller kateterventil bör användas. Gäller kvarliggande kateter.

Det finns flera sätt att genomföra proceduren kateterisering. Det åligger verksamhetschef eller medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) att se till att det finns lokala anvisningar.

Lokala anvisningar ska förtydliga vilket material som används vid kateterisering, kateterval, rengöring, typ av gel samt förfaringssätt så att kateterns sterilitet bevaras. Lokala anvisningar ska också omfatta fixering och val av påse/ventil samt vad dokumentationen ska innehålla. Lokala anvisningar bör finnas för tillvägagångssätt vid kateterisering inklusive material för att bevara kateterns sterilitet exempelvis med sterilt kateteriseringsset.

Till toppen av sidan