Principer vid kateterisering

KATETERISERING AV URINBLÅSA

Renhetsgrad vid kateterisering

Ett aseptiskt arbetssätt bör tillämpas, det vill säga att produktens renhetsgrad bevaras. Katetern kan behållas steril vid införandet i urinblåsan på olika sätt, exempelvis genom att använda steril handske, steril pincett eller genom att mata in katetern med hjälp av dess innerförpackning [3].

Här kan du läsa mer om renhetsgrader i Vårdhandboken.

Principer vid kateterisering

Gemensamt för all kateterisering av urinblåsa utförd av vårdpersonal är följande priniciper:

  • Patienten bör vara införstådd med behandlingen och, där det är möjligt, ha gett sitt samtycke.
  • Hänsyn ska tas till patientens behov av integritet.
  • Basala hygienrutiner ska tillämpas.
  • Aseptisk teknik, kateterns sterilitet ska bevaras vid införandet till urinblåsan.
  • Urinrörets slemhinna ska skyddas mot friktion.
  • Kateterballong ska vara placerad inne i urinblåsan. Gäller kvarliggande kateter.
  • Slutet system, tömbar urinuppsamlingspåse eller kateterventil bör användas. Gäller kvarliggande kateter.

Det finns flera sätt att genomföra proceduren kateterisering. Det åligger verksamhetschef eller medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) att se till att det finns lokala anvisningar.

Lokala anvisningar ska förtydliga vilket material som används vid kateterisering, kateterval, rengöring, typ av gel samt förfaringssätt så att kateterns sterilitet bevaras. Lokala anvisningar ska också omfatta fixering och val av påse/ventil samt vad dokumentationen ska innehålla.

Till toppen av sidan